Szukaj

Rewitalizacja

W dniu 9 grudnia 2016 r. Gmina Cedynia podpisała z Województwem Zachodniopomorskim umowę o przyznaniu dotacji na przygotowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Cedynia, w kwocie 112 260,00 zł.

Generalną koncepcją celu rewitalizacji jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz przeciwdziałanie marginalizacji zdegradowanego społecznie, ekonomicznie i przestrzennie obszaru gminy. Program doprowadzi do regeneracji społecznej zdegradowanych obszarów miasta, przywrócenia atrakcyjności centrum miasta jako ośrodka pełniącego funkcje o charakterze integrującym mieszkańców i przyciągającym turystów. Działania prowadzone w ramach rewitalizacji mają zmierzać do poprawy atrakcyjności terenu i wzrostu bezpieczeństwa. Będą stymulować społeczność do podejmowania działań zmierzających do minimalizowania ubóstwa poprzez podejmowanie pracy, uporządkowanie miejsc zaniedbanych sprzyjających nawarstwianiu się patologii oraz przestępczości. Działania na rzecz poprawy estetyki i bezpieczeństwa, organizacji przestrzeni publicznych poprawią jakość życia mieszkańców, zwiększą atrakcyjność miejsc do prowadzenia działalności gospodarczej a przez to przyczynią się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej.


Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Cedynia na lata 2017-2023 zatwierdzony Uchwałą Nr XXVIII/279/2017 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 06 września 2017, został złożony do oceny dokonywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego i oceniony zgodnie z Zasadami weryfikacji programów rewitalizacji i prowadzenia wykazu programów rewitalizacji gmin województwa zachodniopomorskiego przez dwóch ekspertów. W wyniku dokonanej oceny stwierdzono, że Program wymaga korekt. Wszystkie uwagi sformułowane zostały w karcie oceny.

Warunkiem wpisania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia na lata 2017-2023 do Wykazu jest pozytywna ocena programu. Zgodnie z rozdziałem V Zasad weryfikacji programów rewitalizacji Gmina Cedynia jest zobowiązana poprawiony/uzupełniony program rewitalizacji przyjęty uchwałą Rady Gminy przekazać do Instytucji Zarządzającej RPO WZ w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisma informującego o ocenie w celu ponownego zaopiniowania.

W związku z tym 29 listopada 2017 roku Uchwałą Nr XXX/310/2017 Rada Miejska w Cedyni w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia na lata 2017-2023 zatwierdziła poprawioną wersję Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia na lata 2017-2023. Dokument wraz z ponownym wnioskiem o wpis programu rewitalizacji do wykazu został wysłany do Wydziału Zarządzania Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.  Podsumowując działania w ramach projektu pod nazwą „Partycypacyjne opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia – Rewitalizacja centrum miasta” całkowita wartość zadania wyniosła 101.874,35 zł. Kwota przyznanej dotacji ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 wyniosła 91.389,29 zł.

Aktualny Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Cedynia na lata 2017-2023


 

Obszar rewitalizacji - miasto Cedynia
Obszar rewitalizacji - miasto Cedynia

Podpisanie umowy na remont wieży widokowej


Cedynia jako przykład dobrych praktyk


Konferencja podsumowująca realizację rewitalizacji


Nasz LPR na wykazie programów rewitalizacji gmin woj. zachodniopomorskiego


Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko


Rada Miejska w Cedyni przyjęła Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Cedynia na lata 2017-2023


Podwórko animacyjne podczas 3. festiwalu „Cedynia na okrągło"


Program 3. POLSKO-NIEMIECKIEGO FESTIWALU "CEDYNIA NA OKRĄGŁO", Sobota, 30 września 2017 r., Cedynia plac Wolności


Targi Ekonomii Społecznej w Szczecinie


Projekt uchwały w sprawie przyjęcia LPR


Raport z konsultacji społecznych


Konsultacje społeczne i projekt LPR - 30.06.2017


Zarządzenie w sprawie konsultacji społecznych LPR


Rewitalizacja - spotkanie podsumowujące 10.08.2017 - RELACJA


„Człowiek dowodem zmiany” 19.07.2017 - RELACJA


Zaproszenie na warsztaty konsultacyjne „Człowiek dowodem zmiany” 17.07.2017


„Noc tysiąca gwiazd” 13.07.2017 - RELACJA


Nie bez mieszkańców 13.07.2017 - RELACJA


"Z pamiętnika kolonisty" 12.07.2017 - RELACJA


Konsultacje społeczne LPR Gminy Cedynia 07.07.2017 – "Zróbmy coś razem 2!"- RELACJA


Już w piątek - „Zróbmy coś razem 2!” - ZAPROSZENIE 


 


Rewitalizacja w małych miastach - relacja z konferencji z Dobiegniewa


Debata "Ludzie tworzą miejsca" 23.06.2017 - RELACJA


Dyżur ekspercki 23.06.2017 - relacja


Spotkanie zespołu do wdrażania projektu 12.06.2017 - RELACJA


Dyżur ekspercki - 23.06.2017 - zaproszenie


Debata "Ludzie tworzą miejsca" - zaproszenie


Grant na rewitalizację alei kasztanowej


Dzień Dziecka 03.06.2017 - relacja


O rewitalizacji w 8 nr Cedynia na okrągło


Warsztaty „Artystyczna Książka“ 18-19.05.2017 - relacja


Spotkanie konsultacyjno-informacyjne 25.05.2017 - RELACJA


Gra miejska „Tajemnice Cedyni” - RELACJA


Warsztaty "Rewitalizacja w praktyce" – RELACJA


Informacje ogólne o naborze do LPR


Zaproszenia na dzień dziecka rozdane - RELACJA


Wyraź swoje zdanie o proponowanym obszarze rewitalizacji


Konkurs na logo LPR przeprowadzony - RELACJA


Dzień Dziecka - 03.06.2017 - ZAPROSZENIE


Wydarzenia w ramach LPR Gminy Cedynia 24-25.05.2017 - ZAPROSZENIE


„Zróbmy coś razem!” 17.05.2017 - RELACJA


Gra miejska 25.05.2017 - ZAPROSZENIE


Warsztaty "Artystyczna książka" - ZAPROSZENIE


Zapraszamy na akcję pod tytułem „Zróbmy coś razem!" - 17.05.2017


Wyniki konkursu plastycznego na logo - 17.05.2017


Spacer studyjny z przewodnikiem po proponowanym obszarze rewitalizacji oraz wspólna dyskusja - 12.05.2017 - RELACJA


Otwarte spotkanie dla mieszkańców - 12.05.2017 - RELACJA


Spotkanie informacyjne i spacer studyjny - 12.05.2017 - ZAPROSZENIE


Konkurs na logo Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia - REGULAMIN


Zapraszamy do składania propozycji projektów w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia


Zapraszamy na spotkania w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji -12 maj 2017


Obszar i cele rewitalizacji wyznaczone podczas spotkania 27 kwietnia 2017 roku - RELACJA


Ankieta - identyfikacja obszaru zdegradowanego - ZAPROSZENIE


Rewitalizacja centrum miasta - kolejne spotkanie - 2017.04.13 - RELACJA


Rewitalizacja podczas jarmarku wielkanocnego - 2017.04.09


O rewitalizacji w 7 nr Cedynia na okrągło - 2017.04.07


Kolejne spotkanie związane z rewitalizacją - 2017.04.03 - RELACJA


Pierwsze spotkanie zespołu do wdrażania projektu - 2017.03.29 - RELACJA


Burmistrz Cedyni Gabriela Kotowicz serdecznie zaprasza na spotkanie dotyczące projektu pod nazwą „Partycypacyjne opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia – Rewitalizacja centrum miasta”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020 z przedstawicielami firmy RS Andrzej Sobczyk, które odbędzie się w czwartek, 30 marca 2017 r. o godz. 12:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Cedyni - 2017-03-28


ZARZĄDZENIE NR 46/2017 BURMISTRZA CEDYNI Z DNIA 23 marca 2017 w sprawie powołania zespołu do wdrażania projektu pn. „Partycypacyjne opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia – Rewitalizacja centrum miasta”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014- 2020.


ZAPYTANIE OFERTOWE - Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
„Partycypacyjne opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia - Rewitalizacja centrum miasta”

 

Rewitalizacja


Krajowe Centrum Wiedzy o Rewitalizacji

Program rewitalizacji po nowemu

Zasady realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Rewitalizacja w RPO WZ 2014-2020 Zasady realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych

USTAWA z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji

Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020