Szukaj

Informacje ogólne o naborze do LPR

Nabór wniosków o wpisanie do LPR trwa do 05 czerwca 2017r. LPR zawierający listę projektów zostanie przedłożony Radzie Miejskiej w Cedyni do uchwalenia, a następnie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WZ 2014-2020) w celu uzyskania pozytywnej oceny opracowanego programu.

Wniosek o wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia.

W celu zgłoszenia projektu do włączenia do LPR Wnioskodawca powinien wypełnić formularz wniosku (wzory wniosków dostępne na stronie http://cedynia.pl/um/783-zapraszamy-do-skladania-propozycji-projektow-w-ramach-lokalnego-programu-rewitalizacji-gminy-cedynia).

Wypełnione formularze w wersji papierowej można  złożyć (osobiście, drogą pocztową) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 czerwca 2017r do Urzędu Miejskiego w Cedyni, Pl. Wolności 1 lub elektronicznie na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w tytule wiadomości proszę zaznaczyć „Projekt do LPR”.

Kryteria oceny projektów, ubiegających się o włączenie do Lokalnego Programu Rewitalizacji

1.Warunki wstępne: położenie na Obszarze Rewitalizacji lub położenie poza Obszarem Rewitalizacji, pod warunkiem uzasadnienia wpływu na rozwiązanie problemów na Obszarze Rewitalizacji.

2.Stan przygotowania projektu do realizacji:
a) posiadanie prawa do dysponowanie nieruchomością;
b) posiadanie ew. decyzji i pozwoleń, dokumentacji, biznesplanu, itp.

3.Powiązanie z innymi projektami.

4.Wpływ projektu na rozwiązywanie problemów na Obszarze Rewitalizacji.

5.Poprawność projektu w zakresie:
a) budżetu i źródeł finansowania, w tym wkładu własnego inicjatora projektu;
b) harmonogramu realizacji projektu;
c) wykonalności i trwałości finansowej projektu.

Ocena projektów pod kątem spełnienia kryteriów dokonana będzie przez Zespół ds. Rewitalizacji powołany przez Burmistrza Gminy Cedynia.

INFORMACJE OGÓLNE O NABORZE PROJEKTÓW DO LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY CEDYNIA NA LATA 2017-2023

Projekty zgłaszane do Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia co do zasady powinny być zlokalizowane na Obszarze Rewitalizacji. Dopuszcza się lokalizację  projektu  poza  Obszarem  Rewitalizacji,  pod  warunkiem  uzasadnienia  wpływu  na rozwiązanie problemów społecznych występujących na tym terenie. Granice   obszaru   zdegradowanego   i   obszaru   rewitalizacji   wyznaczono   zgodnie   z   wytycznymi  Ministerstwa  Infrastruktury  i  Rozwoju.  Obszar  zdegradowany  charakteryzuje  się  koncentracją  negatywnych  zjawisk  społecznych,  w  szczególności  bezrobocia,  ubóstwa,  przestępczości,  niskiego  poziomu  edukacji  lub  kapitału  społecznego,  niewystarczającego  poziomu  uczestnictwa  w  życiu  publicznym i kulturalnym. Diagnozę rozmieszczenia zjawisk kryzysowych wykonano dla całej gminy, z  wykorzystaniem  obiektywnych,  weryfikowalnych  wskaźników.  Poza  kryteriami  społecznymi, wyznaczony  obszar  rewitalizacji  spełnia  co  najmniej  jedno z kryteriów degradacji w sferach: gospodarczej, technicznej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej. Obszar  Rewitalizacji  spełnia  dwa  szczegółowe  kryteria:  charakteryzuje  się  koncentracją  zjawisk kryzysowych,  a  przy  tym  ma  istotne  znaczenie  dla  rozwoju  gminy.

Specyfika finansowania projektów wnioskowanych o włączenie do LPR
Projekty rewitalizacyjne mogą być finansowane z różnych źródeł i zakładać zróżnicowane modele finansowania, wykraczające poza możliwości stawiane dla stosownych osi interwencji i działań RPO WZ 2014-2020. Podstawą uznania projektu za rewitalizacyjny jest jego lokalizacja lub oddziaływanie na Obszar Rewitalizacji i realizacja celów rewitalizacji tego obszaru. Dla projektów, które będą ubiegały się o wsparcie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 należy mieć na względzie zapisy SzOOP RPO WZ (Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego).
W ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia rekomenduje się włączenie do programu projektów o charakterze rewitalizacyjnym, które nie będą ubiegały się o środki w ramach ww. ścieżek wsparcia RPO WZ, a które mogą być finansowane i/lub wpierane, np.:
•    ze środków prywatnych,
•    w całości ze środków własnych projektodawców,
•    z innych niż unijne środków pomocowych instytucji publicznych czy pozarządowych,
•    ze środków budżetu Gminy Cedynia, w tym w ramach Funduszy Sołeckich, czy programów  współpracy z organizacjami pożytku publicznego.

Wizja i kierunki działań Lokalnego Programu Rewitalizacji
Wizja stanowi obraz pożądanego stanu, jaki społeczność lokalna chce osiągnąć na koniec wdrażania Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia na lata 2017-2023. Ponieważ proponowany obszar rewitalizacji -  Miasto Centrum nie posiada jednolitego, spójnego programu działań naprawczych, rewitalizacja kojarzy się przede wszystkim z punktowymi zmianami, związanymi głównie z doraźnym zapobieganiem niszczenia form materialnych. Najczęściej mianem „rewitalizacji” określa się wszelkiego rodzaju modernizacje, remonty, naprawy, typu - odnowienie elewacji, naprawa chodnika, remont nawierzchni drogowej itp. Tymczasem rewitalizacja – jako kompleksowy proces przemian obejmuje swoim zasięgiem wiele płaszczyzn życia w mieście. Dotyczy w sposób szczególny:
•    jakości życia mieszkańców,
•    zastopowania odpływu osób wykształconych i przedsiębiorców,
•    podniesienia atrakcyjności przestrzeni publicznej,
•    wykorzystania potencjału turystycznego w oparciu o dziedzictwo itp.
Brak spójności w postrzeganiu przyszłości obszaru miejskiego powoduje sytuację, w której interesariusze nie zauważają wielu potencjalnych korzyści wynikających z synergii projektów w ramach procesu rewitalizacji jak np. tworzenie nowych miejsc pracy, zainicjowanie pozytywnych trendów demograficznych itp. Wizja rewitalizacji powinna zostać nakreślona z myślą o rożnych grupach interesariuszy, którzy będą adresatami planowanych zmian na tym obszarze.

Najważniejszymi grupami/beneficjentami rewitalizacji będą:
•    wszyscy mieszkańcy Gminy Cedynia – zarówno ci Centrum, jak i pracujący w nim, uczący się i spędzający na tym terenie wolny czas;
•    firmy, instytucje i organizacje społeczne, które chcą inwestować i działać na obszarze rewitalizacji;
•    przyjezdni, pracujący, uczący się lub korzystający z atrakcji zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji,
•    turyści.

Aktywność działań w LPR powinna skupiać się w dwóch kluczowych celach strategicznych, które są odpowiedzią na istniejące problemy, które zostały zidentyfikowane w etapie diagnozy tj.:
Cel strategiczny 1.  Przeciwdziałanie niekorzystnym przemianom demograficznym i społecznym, poprzez:
•    przyciągnięcie nowych mieszkańców,
•    zwiększenie atrakcyjności obszaru rewitalizacji,
•    integrację mieszkańców wokół zmian w obszarze rewitalizacji (edukacja, kultura, akcje społeczne) oraz przeciwdziałanie wykluczeniu i zachowaniom aspołecznym,
•    zwiększenie szans na zatrudnienie w obszarze rewitalizacji.

Cel strategiczny 2-. Stymulowanie większej aktywności ekonomicznej i mobilizowanie Przedsiębiorczości, poprzez:
•    lepsze wykorzystanie kulturowego dziedzictwa ,
•    zwiększenie ruchu turystycznego,
•    ożywienie gospodarcze – nowe formy działalności lub rozszerzenie obecnych.

Zawarte w Programie Rewitalizacji Gminy Cedynia na lata 2017 – 2023 projekty rewitalizacyjne będą tworzyć listę współzależnych i wzajemnie się uzupełniających przedsięwzięć, które są podstawą do zażegnania złych trendów i relacji zdiagnozowanych w obszarze rewitalizacji. Lokalny Program Rewitalizacji będzie opierał się na jednym, kluczowym i zintegrowanym projekcie, zawierających szereg mniejszych podprojektów składowych. Bazę proponowanego schematu stanowi: Zintegrowany Projekt Rewitalizacji Centrum (ZPRC). Pozostałe przedsięwzięcia rewitalizacyjne tworzą listę projektów uzupełniających działania podjęte w projekcie kluczowym. Wzajemne powiązania projektów inwestycyjnych z tzw. „miękkimi” oraz współzależność projektów pomiędzy sobą dają szansę przeprowadzenia procesu rewitalizacji w sposób pełny i skuteczny. Działania rewitalizacyjne są odpowiedzią na występujące zjawiska kryzysowe w obszarze rewitalizacji. ZPRC ma na celu przywrócenie/udostępnienie mieszkańcom i turystom niepowtarzalnych, atrakcyjnych, mających głębokie zakorzenienie w historii miasta i gminy przestrzeni publicznych. Przestrzeni, w których chętnie się przebywa, wypoczywa, mieszka i inwestuje. Przestrzeni, w których bogata oferta zachęca do uczestnictwa w wydarzeniach i promuje gminę. Gdzie zarówno mieszkańcy jak i turyści zawsze znajdą „coś dla siebie”, by w nietuzinkowy sposób spędzić czas.

Informacje

Dla mieszkańcówDla turystówDla inwestorówDokumenty strategiczneGmina CedyniaGalerie i multimediaImienny wykaz głosowań radnychStowarzyszenia