Szukaj

Spacer studyjny z przewodnikiem

W ramach partycypacyjnego opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia 12 maja 2017 r. zorganizowano spacer studyjny. Przewodnikiem po proponowanym obszarze rewitalizacji, który zapoznał nas z historią Cedyni, jej walorami turystycznymi i przyrodniczymi był prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Cedyńskiej Andrzej Kordylasiński.

Miejscem zbiórki, od którego rozpoczęliśmy swój spacer, było Muzeum Regionalne w Cedyni. Uczestnicy przeszli trasę ulicą Krótką, aleją kasztanową do kompleksu rekreacyjno-sportowego, odwiedzając po drodze piwnice po byłym GS. Wśród uczestników spaceru były osoby, które pracowały przed laty w tym miejscu, i opowiedziały anegdoty o wędkujących tam mieszkańcach Cedyni. Następnie przeszliśmy do wieży widokowej, której remont wraz z otoczeniem ma być jednym z projektów realizowanych w ramach działań rewitalizacyjnych. Uczestnicy wskazali na konieczność dostosowania tego miejsca również dla osób niepełnosprawnych, począwszy od podjazdów, przez opracowanie tablic informacyjnych np. dla osób niewidomych. Wskazywano, że to miejsce można wykorzystać do organizacji wystaw. Spacerując po terenie kwartału zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków, wskazaliśmy na potencjał tego miejsca oraz konieczność rewitalizacji pewnych charakterystycznych miejsc Cedyni, w tym budynku po byłej masarni, który nie jest własnością Gminy Cedynia. Podziwialiśmy piękno zabytkowych kamienic przy ulicy Staromiejskiej i placu Wolności wskazując jednocześnie na konieczność ich rewitalizacji. Podczas spaceru uczestnicy zwrócili uwagę na potencjał przydomowych podwórek, które przy odrobinie chęci i poświęconego czasu, mogłyby się stać pięknymi skwerami.

Spacer studyjny z przewodnikiem po proponowanym obszarze rewitalizacji oraz wspólna dyskusja

Spacer studyjny zakończyliśmy na placu Wolności, przy budynku Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu. Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Cedyni zapewnili bezpieczeństwo przy ognisku, przy którym chętne osoby mogły upiec sobie kiełbaskę. Uczestnicy spaceru mogli również zregenerować swoje siły po dość wyczerpującym spacerze – organizatorzy zapewnili wodę, kawę, herbatę i ciasto.

Spacer studyjny podsumowaliśmy dyskusją i diagnozą kolejnych problemów obszaru rewitalizacji. Uczestnikom wskazano, iż rewitalizacja obejmie obszar najbardziej zdegradowany i narażony na problemy ze sfer: społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej, których podczas dyskusji okazało się, że jest sporo.

Już podczas otwartego spotkania w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego wskazywano na brak wyraźnej roli centrotwórczej i reprezentacyjnej rynku. Jeden z uczestników spotkania pokazał zdjęcie, na którym plac Wolności był pełen ludzi. Dzisiaj miejsce to jest puste i wymaga inwestycji społecznych i infrastrukturalnych, by przywrócić tej przestrzeni jej klasyczną funkcję. Szczególnej uwagi wymagają również zabytki gminy. Podnoszono, że miejsca te należy wyeksponować, mając na uwadze dobro mieszkańców oraz potencjalnych turystów.

Z zauważonych zagrożeń wymieniono również:
1)    zanieczyszczone powietrze, zaproponowano zgazyfikowanie miasta;
2)    zły stan elewacji i dachów, szczególnie kamienic w centrum miasta;
3)    zły stan ulic i chodników, ich niedostosowanie dla osób niepełnosprawnych oraz wózków dziecięcych;
4)    zanieczyszczone ulice;
5)    brak specjalistycznej opieki medycznej oraz brak opieki medycznej w weekendy;
6)    brak miejsc opieki nad osobami starszymi;
7)    brak miejsca spotkań dla mieszkańców, niewykorzystane miejsca w centrum miasta;
8)    niską aktywność społeczną;
9)    emigrację ludzi młodych za granicę w poszukiwaniu pracy;
10)    niski poziom obsługi komunikacyjnej, słabo dostosowane połączenia;
11)    zaniedbane podwórka;
12)    brak monitoringu.

Jak nietrudno zauważyć, jest nad czym się zastanowić i pracować. Wspólnie będziemy starali się zmieniać i ulepszać nasze miasto, a partycypacyjne opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji ma w tym pomóc. Ten dokument ma poprawić jakość życia mieszkańców, ożywić zdegradowane obszary, przywrócić ład przestrzenny, gospodarczy i  odbudować więzi społeczne.

Wszystkim, którzy byli i brali udział w zaproponowanych spotkaniach, bardzo dziękujemy za obecność. Cieszy nas, iż mieszkańcy chcą zmian na lepsze i przykładają się do nich, nie są obojętni, a nasza Cedynia ma szansę stać się miasteczkiem o zrównoważonym rozwoju, w którym dobrze będzie się mieszkało i inwestowało. Trwałe i efektywne zaangażowanie całych społeczności lokalnych, ich reprezentantów, organizacji pozarządowych i innych, różnego rodzaju formalnych i nieformalnych, indywidualnych i zbiorowych interesariuszy jest naczelną zasadą procesu rewitalizacji, prowadzonego zgodnie z wymogami dokumentów programowych. Dlatego zachęcamy Państwa do aktywnego wzięcia udziału w pracach nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Cedynia.

Szczególne podziękowania kierujemy do druhów z OSP Cedynia za przygotowanie ogniska, czuwanie nad bezpieczeństwem oraz włączenie się do dyskusji o problemach, na które napotykamy na wyznaczonym obszarze rewitalizacji.
Dziękujemy również pracownikom ZGKiM w Cedyni za pomoc w organizacji spotkania.

FOTORELACJA

Informacje

Dla mieszkańcówDla turystówDla inwestorówDokumenty strategiczneGmina CedyniaGalerie i multimediaImienny wykaz głosowań radnychStowarzyszenia