Szukaj

Indywidualny plan konsultacji

Na podstawie Uchwały nr IX/72/2005 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w mieście Cedynia, w 2015 r. odbyło się zbieranie wniosków do projektu zmiany planu miasta Cedynia. Jednak ze względu na znikome zainteresowanie lokalnej społeczności planowane jest ponowienie tego etapu z uwzględnieniem szerszej akcji informacyjnej i spotkań plenerowych z mieszkańcami. Ważne jest również przybliżenie mieszkańcom czym jest plan zagospodarowania przestrzennego i jak jego ustalenia wpływają na wygląd ich najbliższego otoczenia.

Konsultacje społeczneZakres zmiany planu obejmować będzie 6 obszarów, w których planuje się zmianę przeznaczenia terenów m. in. z zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na wielorodzinną oraz z ogrodów działkowych na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Przewiduje się również wprowadzenie funkcji usługowych w otoczeniu zabytkowych piwnic służących kiedyś do przechowywania wina oraz umożliwienie prowadzenia domu opieki dla osób starszych. Z uwagi na istotność zmian ważne jest zachęcenie mieszkańców do partycypacji społecznej w procesie planowania. Realizacja I etapu konsultacji społecznych planowana jest na rok 2017 r.

Planuje się upublicznić cały proces konsultacji poprzez publikację bieżących informacji na stronie internetowej gminy (www. cedynia.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cedyni , do których dostęp będzie miał każdy zainteresowany. Ponadto stosowne informacje zostaną opublikowane w Gazecie Chojeńskiej oraz na portalu społecznościowym facebook – profilu Miasto i Gmina Cedynia. Przewiduje się również wykorzystanie portalu – stacja-konsultacja.pl oraz informowanie o konsultacjach za pomocą ulotek kolportowanych za pośrednictwem poczty polskiej.

IPK będzie realizowany wg założeń. Zastosowane zostaną narzędzia promocyjne oraz przeprowadzone szerokie konsultacje w zakresie planu zagospodarowania przestrzennego. Założono wykorzystanie takich metod i technik konsultacji społecznych jak: punkt konsultacyjny, badania fokusowe, zasięganie opinii przez kolportaż ankiet, mapa interaktywna, world cafe oraz spotkania z mieszkańcami gminy Cedynia. dodatkowo w ramach działań edukacyjnych przewidziano warsztaty w szkołach, klasach V-VII. Konsultacje mają służyć zaangażowaniu społeczności lokalnej w planowanie przestrzenne i zwiększenie aktywności mieszkańców gminy Cedynia.

Indywidualny Plan Konsultacji (IPK) jest realizowany w ramach projektu grantowego „Dobre konsultacje, dobry plan” Kujawsko- Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych i Fundacji Stabilo współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Realizacja pierwszego etapu konsultacji społecznych planowana jest na rok 2017.

Uchwała Nr IX/72/2015 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w mieście Cedynia

{gallery}2017/312/{/gallery}


Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu "Dobre konsultacje, dobry plan"

Punkt konsultacyjny w ramach IPK

Warsztaty dla mieszkańców

Warsztaty dla uczniów w ramach IPK

Badania fokusowe w ramach IPK

Zapraszamy do wzięcia udziału w dyskusji

Stacja-konsultacja

Punkt konsultacyjny w ramach IPK

Punkt konsultacyjny podczas festiwalu

Zgłoszenia opinii, uwag i propozycji dotyczących przeprowadzenia indywidualnego planu konsultacji społecznych dotyczącego opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyznaczonych 6 obszarów na terenie miasta Cedynia, dofinansowanego z projektu grantowego „Dobre konsultacje, dobry plan” realizowanego przez Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych i Fundację Stabilo


Indywidualny plan konsultacji