Szukaj

Zapraszamy do składania propozycji projektów w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia

Podczas spotkania, które odbyło się 27 kwietnia 2017 roku w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Cedyni wyznaczono obszar rewitalizacji, tj. obszar 1 - miasto Cedynia, ustalono cele rewitalizacji w Gminie Cedynia oraz przygotowano „FORMULARZ PROPOZYCJI PROJEKTU”, zgodnie z zasadami realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Uprzejmie informujemy, że w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 wydzielone zostały środki na wpieranie procesów rewitalizacyjnych, w ramach działania 9.3 Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich (Oś priorytetowa IX INFRASTRUKTURA PUBLICZNA).

Celem działania jest zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym ludności zamieszkującej obszary zdegradowane i peryferyjne. W ramach tego działania realizowane będą wyłącznie projekty wynikające z Lokalnych Programów Rewitalizacji (LPR) lub dokumentów równoważnych (tak pod względem merytorycznym, jak i metodologicznym).

Jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany zapoznaniem się z informacjami na temat działania 9.3 zapraszamy na stronę internetową Województwa Zachodniopomorskiego, gdzie znajdą Państwo szczegółowe informacje na ten temat:
http://www.rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/93-wspieranie-rewitalizacji-w-sferze-fizycznej-gospodarczej-i-spolecznej-ubogich-spolecznosci-i-obszarow-miejskich-i-wiejskich

W związku z tym zachęcamy całą społeczność gminy Cedynia, wszystkich przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji, stowarzyszeń i innych organizacji działających na terenie gminy Cedynia, kościoły i związki wyznaniowe, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe i wszystkie inne osoby zainteresowane projektami na terenie obszaru rewitalizacji Gminy Cedynia do uzupełnienia formularza propozycji projektu.

Projekty, które będą kompletne, zostaną wpisane do Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia, który będzie obowiązywał do czasu wprowadzenia Gminnego Programu Rewitalizacji.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 12 maja 2017 roku w ramach projektu pn. „Partycypacyjne opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia – Rewitalizacja centrum miasta” odbędą się:
1)    w godzinach 13:00-14:30 spotkanie informacyjne dotyczące obszaru rewitalizacji i planowanych w nim przedsięwzięć, w Urzędzie Miejskim w Cedyni, Plac Wolności 1, sala posiedzeń;
2)    w godz. 16:00- 18:30 spacer studyjny z przewodnikiem po miejscach charakterystycznych obszaru rewitalizacji. Miejsce spotkania przy Muzeum Regionalnym w Cedyni, Plac Wolności 4.

Spotkania będą moderowane przez członków zespołu rewitalizacji oraz ekspertów zewnętrznych. Dyskusja i podsumowanie zakończy się na cedyńskim rynku przy drobnym poczęstunku. Bardzo liczymy na obecność i aktywny udział całej społeczności gminy Cedynia.

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cedyni, Pl. Wolności 1, pok. nr 8, tel. (091) 43-17-826.

Informacje

Dla mieszkańcówDla turystówDla inwestorówDokumenty strategiczneGmina CedyniaGalerie i multimediaImienny wykaz głosowań radnychStowarzyszenia