Szukaj

LPR przyjęty

Gmina Cedynia na podstawie umowy nr WZS-POPT/37/2016 zawartej w dniu 09 grudnia 2016 r. z Województwem Zachodniopomorskim pozyskała ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 dotację na realizację projektu pn.„Partycypacyjne opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia – Rewitalizacja centrum miasta”.

W dniach 30 czerwca - 21 lipca 2017 roku odbyły się konsultacje społeczne dotyczące zebrania opinii oraz pozyskania informacji i sugestii w zakresie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia na lata 2017-2023. Wyniki zostały przedstawione w raporcie, który został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cedyni i przedstawiony podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Cedyni.

Uchwałą Nr XXVIII/279/2017 z dnia 06 września 2017 r. Rada Miejska w Cedyni przyjęła Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Cedynia na lata 2017-2023.

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Cedynia jest dokumentem określającym w sposób kompleksowy proces niezbędnych przemian społecznych, ekonomicznych, przestrzennych i technicznych służących wyprowadzeniu ze stanu kryzysowego najbardziej zdegradowanych obszarów gminy Cedynia. Ostateczny kształt dokumentu jest wynikiem głębokiej analizy sytuacji społeczno-gospodarczej gminy, popartej danymi ilościowymi, wynikami sondażu ankietowego oraz włączeniem społeczności lokalnej we wszystkie etapy tworzenia założeń i koncepcji działań, zmierzających do identyfikacji i określenia sposobów rozwiązania najistotniejszych problemów obszaru objętego działaniami rewitalizacyjnymi.

Wszelkie informacje na temat opracowywanego Lokalnego Programu Rewitalizacji znajdą Państwo na stronie internetowej http://www.cedynia.pl/rewitalizacja. Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cedyni, plac Wolności 1, pok. nr 8, tel. (091) 43-17-826.”

Informacje

Dla mieszkańcówDla turystówDla inwestorówDokumenty strategiczneGmina CedyniaGalerie i multimediaImienny wykaz głosowań radnychStowarzyszenia