Szukaj

Rewitalizacja centrum miasta - kolejne spotkanie

Dnia 13 kwietnia 2017 roku odbyło się kolejne spotkanie zespołu do wdrażania projektu pod nazwą „Partycypacyjne opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia – Rewitalizacja centrum miasta”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014- 2020 powołanego zarządzeniem numer 46/2017 Burmistrza Cedyni z dnia 23 marca 2017 roku wraz z przedstawicielem firmy RS Andrzej Sobczyk.

Przedstawiono wstępne wyniki badań ilościowych, które służą zdiagnozowaniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Poświęcono czas na analizę dobrych i słabych stron obszarów gminy Cedynia. We wspólnym gronie przeanalizowano powiązania tworzonego Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia z dokumentami strategicznymi i planistycznymi gminy, szczególnie strategią zrównoważonego rozwoju gminy Cedynia na lata 2015-2020 (http://cedynia.pl/32-gmina/dokumenty-strategiczne/342-strategia-zrownowazonego-rozwoju-gminy-cedynia-na-lata-2015-2020).

Nadal trwa proces zbierania i opracowywania danych służących opracowaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji, którego elementem jest wykonanie diagnozy, która służyć ma do wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w oparciu o obiektywne i weryfikowalne mierniki i metody badawcze dostosowane do lokalnych uwarunkowań. Analizie i diagnozie poddanych zostanie pięć sfer (Zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 – 2020, dane te są wyznacznikami stanu kryzysowego i określają obszary zdegradowane), którymi są: sfera społeczna; sfera gospodarcza; sfera przestrzenno-funkcjonalna; sfera środowiskowa; sfera infrastrukturalna (problemy techniczne). Do każdej ze sfer przygotowane zostaną zestawy mierników i wskaźników, które zostaną zestawione z wartością referencyjną, którą będzie średnia wartość wskaźnika dla gminy. Wskaźniki będą dostosowane do kryteriów wskazanych w art. 9 ustawy o rewitalizacji.

Obecnie trwają prace nad opracowaniem regulaminu konkursu na logo rewitalizacji gminy Cedynia dla uczniów szkół Naszej gminy. Kolejne spotkanie odbędzie się jeszcze w kwietniu bieżącego roku.

Rewitalizacja centrum miasta - kolejne spotkanie

Informacje

Dla mieszkańcówDla turystówDla inwestorówDokumenty strategiczneGmina CedyniaGalerie i multimediaImienny wykaz głosowań radnychStowarzyszenia