Szukaj

Obszar i cele rewitalizacji wyznaczone podczas spotkania 27 kwietnia 2017 roku

Dnia 27 kwietnia 2017 roku w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Cedyni odbyło się spotkanie zespołu do wdrażania projektu pod nazwą „Partycypacyjne opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia – Rewitalizacja centrum miasta” wraz z przedstawicielem firmy RS Andrzej Sobczyk.

Podczas spotkania podsumowano zebrane dane, m.in. Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie filia w Chojnie, Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedyni, Posterunku Policji w Cedyni. Wyznaczono obszar zdegradowany, a w wyniku szczegółowej analizy danych oraz zebranych ankiet sondażowych wyznaczono obszar rewitalizacji, który obejmuje swym zasięgiem zidentyfikowaną jednostkę analityczną, tj. obszar 1- miasto Cedynia.

W załączniku niniejszej informacji znajduje się mapka z naniesionym obszarem rewitalizacji.

W trakcie spotkania ustalono także cele rewitalizacji w Gminie Cedynia, którymi są:
1)    przeciwdziałanie niekorzystnym przemianom demograficznym i społecznym, poprzez:
a)    przyciąganie nowych mieszkańców,
b)    zwiększenie atrakcyjności obszaru rewitalizacji,
c)    integracja mieszkańców wokół zmian w obszarze rewitalizacji (edukacja, kultura, akcje społeczne) oraz przeciwdziałanie wykluczeniu i zachowaniom aspołecznym,
d)    zwiększanie szans na zatrudnienie w obszarze rewitalizacji;
2)    stymulowanie do zwiększenia aktywności ekonomicznej i mobilizowanie przedsiębiorczości, poprzez:
a)    lepsze wykorzystanie kulturowego dziedzictwa,
b)    zwiększenie ruchu turystycznego,
c)    ożywienie gospodarcze – nowe formy działalności lub rozszerzenie obecnych.

Już wkrótce podamy kolejne informacje o opracowywanym Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Cedynia.

Informacje

Dla mieszkańcówDla turystówDla inwestorówDokumenty strategiczneGmina CedyniaGalerie i multimediaImienny wykaz głosowań radnychStowarzyszenia