Szukaj

Spotkanie zespołu do wdrażania projektu

Dnia 12 czerwca 2017 roku odbyło się kolejne spotkanie zespołu do wdrażania projektu pn. „Partycypacyjne opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia – Rewitalizacja centrum miasta”, przedstawicieli władz Gminy Cedynia oraz jej jednostek organizacyjnych wraz z firmą RS Andrzej Sobczyk.

Spotkanie odbyło się przy drobnym poczęstunku dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014- 2020. Spotkanie dotyczyło złożonych w terminie formularzy propozycji projektów, wizji rozwoju obszaru rewitalizacji oraz misji Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Przypominamy, że projekty zgłaszane do Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia co do zasady powinny być zlokalizowane na obszarze rewitalizacji. Dopuszcza się lokalizację projektu poza obszarem rewitalizacji, pod warunkiem uzasadnienia wpływu na rozwiązanie problemów występujących na tym terenie. Projekty rewitalizacyjne mogą być finansowane z różnych źródeł i zakładać zróżnicowane modele finansowania, wykraczające poza możliwości stawiane dla stosownych osi interwencji i działań RPO WZ 2014-2020. Podstawą uznania projektu za rewitalizacyjny jest jego lokalizacja lub oddziaływanie na obszar rewitalizacji i realizacja celów rewitalizacji tego obszaru. W ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia rekomenduje się także włączenie projektów o charakterze rewitalizacyjnym, które nie będą ubiegały się o środki w ramach ścieżek wsparcia RPO WZ, a które mogą być finansowane i/lub wpierane, np.: w całości ze środków własnych projektodawców, z innych niż unijne środków pomocowych instytucji publicznych czy pozarządowych, ze środków budżetu Gminy Cedynia, w tym w ramach Funduszy Sołeckich, czy programów  współpracy z organizacjami pożytku publicznego.
Do 5 czerwca 2017 roku do Urzędu Miasta wpłynęło kilkadziesiąt formularzy propozycji projektów za co serdecznie Państwu dziękujemy. Cieszy Nas, że nie tylko Gmina Cedynia widzi potrzebę działania w obszarze rewitalizacji, ale również Państwo jako mieszkańcy, przedsiębiorcy, spółki, wspólnoty, stowarzyszenia, grupy nieformalne itp. widzicie potrzebę działań rewitalizacyjnych w celu przywrócenia mieszkańcom i turystom niepowtarzalnych, atrakcyjnych, mających głębokie zakorzenienie w historii miasta i gminy przestrzeni publicznych . Przestrzeni, w których chętnie się przebywa, wypoczywa, mieszka i inwestuje. Przestrzeni, w których bogata oferta zachęca do uczestnictwa w wydarzeniach i promuje gminę. Gdzie zarówno mieszkańcy jak i turyści zawsze znajdą „coś dla siebie”, by w nietuzinkowy sposób spędzić czas.

Wizja rozwoju obszaru rewitalizacji stanowi obraz pożądanego stanu, jaki społeczność lokalna chce osiągnąć na koniec wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia na lata 2017-2023. Ponieważ proponowany obszar rewitalizacji - Miasto Centrum nie posiada jednolitego, spójnego programu działań naprawczych, rewitalizacja kojarzy się przede wszystkim z punktowymi zmianami, związanymi głównie z doraźnym zapobieganiem niszczenia form materialnych. Najczęściej mianem „rewitalizacji” określa się wszelkiego rodzaju modernizacje, remonty, naprawy, typu - odnowienie elewacji, naprawa chodnika, remont nawierzchni drogowej itp. Tymczasem rewitalizacja – jako kompleksowy proces przemian obejmuje swoim zasięgiem wiele płaszczyzn życia w mieście. Dotyczy w sposób szczególny jakości życia mieszkańców, zastopowania odpływu osób wykształconych i przedsiębiorców, podniesienia atrakcyjności przestrzeni publicznej oraz wykorzystania potencjału turystycznego w oparciu o dziedzictwo itp.

Brak spójności w postrzeganiu przyszłości obszaru miejskiego powoduje sytuację, w której interesariusze nie zauważają wielu potencjalnych korzyści wynikających z synergii projektów w ramach procesu rewitalizacji jak np. tworzenie nowych miejsc pracy, zainicjowanie pozytywnych trendów demograficznych itp. Wizja rewitalizacji powinna zostać nakreślona z myślą o rożnych grupach interesariuszy, którzy będą adresatami planowanych zmian na tym obszarze. Najważniejszymi beneficjentami rewitalizacji będą wszyscy mieszkańcy Gminy Cedynia – zarówno Centrum, jak i pracujący w nim, uczący się i spędzający na tym terenie wolny czas, firmy, instytucje i organizacje społeczne, które chcą inwestować i działać na obszarze rewitalizacji, przyjezdni, pracujący, uczący się lub korzystający z atrakcji zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji, oraz turyści.

Proponowana przez Nas wizja rozwoju obszaru rewitalizacji wygląda następująco: „Obszar centrum –miasto jest obszarem o dużej aktywności lokalnej społeczności. Poprzez zintegrowane działania mieszkańców, władz samorządowych, instytucji publicznych, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych staje się otwartą i przyjazną przestrzenią publiczną, zachęcającą do korzystania z jej walorów. Obszar staje się wizytówką gminy oraz zachęta do odwiedzania przez wszystkich jej mieszkańców oraz przyjezdnych.”

A co za tym idzie proponowana misja Lokalnego Programu Rewitalizacji to : „Zintegrowane działania partnerów (współpraca) w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej z wykorzystaniem wewnętrznego potencjału rozwoju oraz akumulacją kapitału publicznego i prywatnego wspartego funduszami zewnętrznymi. Przywrócenie zaufania społecznego do wspólnych działań zmierzających do rozwiązywania zidentyfikowanych problemów na obszarze rewitalizacji i obszarze zdegradowanym poprzez utworzenie otwartej przestrzeni do aktywności społecznej, publicznej i komercyjnej.”

W niedalekim czasie, po raz kolejny w partycypacyjnym opracowaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia to Państwo jako społeczność gminy, mieszkańcy obszaru rewitalizacji, podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze rewitalizacji lub gminy Cedynia działalność, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe itp. W ramach KONSULTACJI SPOŁECZNYCH będziecie mieli możliwość wyrażenia opinii, zgłoszenia uwag i propozycji do opracowywanego Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia na lata 2017- 2023, na które już teraz serdecznie Państwa zapraszamy.

Właśnie w tym, opracowywanym dokumencie jakim jest Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Cedynia na lata 2017-2023 rozwój Gminy Cedynia, w szczególności obszaru rewitalizacji leży w Państwa rękach. Serdecznie zapraszamy do współpracy.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cedyni, pl. Wolności 1, pok. nr 8, tel. (091) 43-17-826 lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Informacje

Dla mieszkańcówDla turystówDla inwestorówDokumenty strategiczneGmina CedyniaGalerie i multimediaImienny wykaz głosowań radnychStowarzyszenia