Szukaj

 Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405.) podaje się do publicznej wiadomości że Burmistrz Cedyni wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Golice, gmina Cedynia”.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cedyni, Plac Wolności 1, pokój nr 4, w godz. 800 - 1500. Informacja została również zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych, prowadzonym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cedyni.