Szukaj

„W związku z treścią postanowienia Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 30 lipca 2015 r. w przedmiocie zabezpieczenia w sprawie z powództwa Grupa ABJ sp. z o. o. przeciwko Gminie Cedynia o stwierdzenie nieważności oświadczenia o wypowiedzeniu oraz ustalenie istnienia umowy dzierżawy,  poniżej wskazuję stanowisko Gminy Cedynia dotyczące przedmiotowego postanowienia.

Wyżej wymienione  orzeczenie nie ma charakteru orzeczenia stwierdzającego bezskuteczność rozwiązania umowy dzierżawy targowiska gminnego. Nie rozstrzyga ono merytorycznie sprawy. Zostało ono wydane w tzw. postępowaniu zabezpieczającym, którego celem nie jest rozstrzygnięcie sporu, ale zabezpieczenie praw stron na czas prowadzonego postępowania. Jego celem jest uchronienie stron przed ewentualnymi negatywnymi konsekwencjami do czasu, kiedy sąd merytorycznie rozstrzygnie sprawę. Aby uzyskać postanowienie o zabezpieczeniu nie jest konieczne udowodnienie roszczenia. Jest ono wydawane na posiedzeniu niejawnym wyłącznie na podstawie twierdzeń strony wnoszącej o zabezpieczenie.

Gmina Cedynia wytoczyła przeciwko Grupa ABJ sp. z o. o. powództwo o wydanie targowiska gminnego. Powyższe czyni żądania Grupy ABJ sp. z o. o., jak i postępowanie wszczęte przez Spółkę bezprzedmiotowymi. W związku z powyższym – kierując się zasadami ekonomii procesowej – Gmina Cedynia nie złożyła zażalenia na postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia.”

 

Cedynia, dnia 20.08.2015 r.

Burmistrz Cedyni

mgr Gabriela Kotowicz