Szukaj

Burmistrz Cedyni skieruje sprawę składowania niebezpiecznych odpadów do Prokuratury celem dokładnego sprawdzenia terenu składowiska w Lubiechowie Górnym, prowadzonym przez firmę BSC Ecopal.

 

Wystosowane przez Burmistrz Gabrielę Kotowicz w dniu 9 lipca 2015 r. zawiadomienie w sprawie naruszenia prawa przez „BSC Ecopal Bartosz Nowak, Cezary Szumilas Spółka jawna”, poprzez nieodpowiednie składowanie odpadów niebezpiecznych na terenie dzierżawionego składowiska, spotkało się z szybką reakcją organów i instytucji, do których adresowane było pismo

(czytaj http://www.cedynia.pl/um/162-komunikat-urzedu-miejskiego-w-cedyni)

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa i wezwanie do podjęcia pilnych działań ww. sprawie, było efektem wyników kontroli bezpośredniej przeprowadzonej 8 lipca 2015r przez pracowników Urzędu Miejskiego w Cedyni i zebranego materiału dowodowego. Pracownicy zostali skierowani do składowiska odpadów na podstawie otrzymanych informacji zaniepokojonych mieszkańców Lubiechowa Górnego. W notatce pokontrolnej, jak i na dołączonych fotografiach widoczne jest składowanie na tzw. pryzmie odpadów weterynaryjnych i szpitalnych, dostępnych dla zwierząt i ptaków, a także ludzi. Odpady te zaliczane są do odpadów niebezpiecznych i winny być składowane zgodnie z procedurami określonymi przepisami prawa*.

Składowanie niebezpiecznych odpadów na tym terenie nie było incydentem. Świadczą o tym informacje zgłaszane przez mieszkańców Gminy Cedynia. Pracownicy Urzędu Miejskiego w Cedyni zajęli się ta sprawą już na początku tego roku. 2 lutego 2015 r., na podstawie wniosku mieszkańca złożonego do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Cedyni – Krzysztofa Nowaka, Burmistrz wystosował pismo do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska celem przeprowadzenia kontroli na składowisku w Lubiechowie Górnym. W odpowiedzi, Inspektor Wojewódzki zapowiedział przeprowadzenie kontroli celem sprawdzenia przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska. Jednakże nasilające się głosy mieszkańców, skłoniły władze samorządu w Cedyni do podjęcia zdecydowanych działań we własnym zakresie.

Okoliczności zbierania i składowania odpadów niebezpiecznych na terenie ww. składowiska będą zgłoszone do organów i instytucji prawnych. Zawarta w 2013 roku umowa dzierżawy terenu pomiędzy Gminą Cedynia a firmą BSC Ecopal obejmuje 10 lat. Do podpisania ww. umowy, upoważniła ówczesnego Burmistrza Adama Zarzyckiego, Rada Miejska uchwałą wydaną 25.09.2012 r. Wyłoniona w drodze przetargu firma BSC Ecopal, podpisała w dniu 8 marca 2013 r. umowę na dzierżawę działki komunalnej nr 158/12, w celu utworzenia i prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. W ofercie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 22.10.2012 r. oraz 12.11.2012 r., jest: utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, natomiast nie zawiera informacji o możliwości prowadzenia w tym miejscu zbiórki opadów niebezpiecznych (Zarządzenie Burmistrza nr 161/2012 z dnia 12.11.2012 r.).

Dodatkowo, na mocy decyzja z dnia 24 lutego 2014 r. znak WOŚ.II.7222.11.11.2013.GD Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, firma BSC Ekopal otrzymała pozwolenie zintegrowane na prowadzenie w Lubiechowie Górnym składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Decyzja ta określała wyraźne wskazania w zakresie warunków eksploatacyjnych i ochrony środowiska.

Natomiast w maju 2014 r., Starosta Gryfiński dwukrotnie zwracał się do Burmistrza Cedyni celem wyjaśnienia, czy złożony do Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gryfinie wniosek firmy BSC Ekopal ( pisma z  dnia 6 maja 2014 i 27 maja 2014 r.) o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne na terenie składowiska odpadów w Lubiechowie, nie narusza zapisów zawartej umowy dzierżawy pomiędzy wnioskodawcą a Gminą Cedynia. W odpowiedzi, Burmistrz Adam Zarzycki dwukrotnie informował Starostwo, iż umowa zobowiązuje dzierżawce do utworzenia i prowadzenia punktu selektywnego zbierania opadów komunalnych i uzyskania stosownych pozwoleń na prowadzenie działalności na ww. terenie.

Pomimo możliwości odwołania się od Zawiadomienia Starosty Gryfińskiego, o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na zbieranie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne na terenie składowiska w Lubiechowie, ówczesny Burmistrz nie wykorzystał przysługujących mu instrumentów prawnych i nie wskazał przesłanek uniemożliwiających wydanie zezwolenia na zbieranie wnioskowanych odpadów niebezpiecznych.

Ponadto, o toczącym się postępowaniu Starostwa Powiatowego w Gryfinie, Burmistrz Zarzycki  nie poinformował ówczesnej Rady Miejskiej w Cedyni, a ni też społeczności Gminy Cedynia.

2 lipca 2014 r. do Urzędu Miejskiego w Cedyni wpłynęła decyzja nr 15/XI-OŚ/14 Starostwa Powiatowego w Gryfinie, znak OŚ.6233.16.2014.AB – zezwalająca na zbieranie (czyli czasowe przechowywanie w szczelnych pojemnikach, z przeznaczeniem do dalszej utylizacji) odpadów niebezpiecznych na terenie działki nr 158/12, obręb Lubiechów Górny, gmina Cedynia (nie oznacza to składowania na czaszy składowiska). Od niniejszej decyzji także nie wniesiono odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Wobec takiego stanu rzeczy, zgłoszona 9 lipca 2015 r. sprawa będzie przedmiotem dalszego postępowania Gminy Cedynia we współpracy z organami i instytucjami Województwa zachodniopomorskiego, powiadomionymi o sytuacji składowiska.

Okolicznością dodatkową jest fakt, iż Lubiechów Górny położony jest na terenie Cedyńskiego Parku Krajobrazowego, a działalność składowiska odpadów nie jest obojętna dla środowiska naturalnego, jak i przede wszystkim dla bezpieczeństwa zdrowia i życia mieszkańców okolicznych miejscowości.

O dalszych okolicznościach sprawy poinformujemy Państwa w możliwie najszybszym terminie.

* Odpady niebezpieczne oznaczają odpady wykazujące co najmniej jedną spośród właściwości niebezpiecznych. Właściwości powodujące, że odpady są odpadami niebezpiecznymi, określa załącznik nr 3 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21)