Szukaj

Informacja o wyłożeniu studium

Informujemy, że w dniu 16 lutego 2017 r. został wyłożony do publicznego wglądu projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Cedynia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko na okres od  dnia 16 lutego 2017 r. do 17 marca 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Cedyni, Plac Wolności 1, 74-520 Cedynia, w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 3 marca 2017 r. o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Cedyni z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 kwietnia 2017 r.

Na podstawie art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 353) zawiadamiam o możliwości zapoznania się w dniach od 16 lutego 2017 r. do 17 marca 2017 r. w godzinach pracy Urzędu z prognozą oddziaływania na środowisko do wyżej wymienionej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, uzyskanymi w toku prac nad projektem uzgodnieniami, oraz o możliwości składania uwag i wniosków do wymienionych dokumentów w Urzędzie Miejskim w Cedyni, Plac Wolności11, 74-520 Cedynia, w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 18 kwietnia 2017 r. Wniosek/uwaga powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Cedyni.

PROJEKT STUDIUM DO POBRANIA

Informacja o wyłożeniu studium

Informacje

Dla mieszkańcówDla turystówDla inwestorówDokumenty strategiczneGmina CedyniaGalerie i multimediaImienny wykaz głosowań radnychStowarzyszenia