Szczepienie psów

Uprzejmie informujemy, że Urząd Miejski w Cedyni otrzymał od weterynarza Pana Witolda Chojnackiego harmonogram szczepień psów w gminie Cedynia. Weterynarz przyjedzie do poszczególnych sołectw i zaszczepi zwierzęta na miejscu (koszt szczepienia wynosi 25 zł od 1 psa). Psa można oczywiście zaszczepić również w zakładach leczniczych dla zwierząt (najbliższe placówki działają w Chojnie).

Szczepienia psów w Cedyni

piątek 22 maja 2015 r.

14:00-17:00 na terenie b. lecznicy Pana Jaszczaka

sobota 23 maja 2015 r.

10:00-14:00 ul. Obrońców Stalingradu (w sąsiedztwie sklepu Puls)

14:30-16:30 osiedle Sójcze Wzgórze (w sąsiedztwie osiedlowego sklepu spożywczego)

Przypominamy, że zgodnie z art. 56 i 85 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z  2014 r. Nr 213 poz. 1539):

Art. 56. 1. Psy powyżej 3 miesiąca życia na obszarze całego kraju (...) podlegają obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie.

2. Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.

3. Szczepień psów przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt.

4. Psy poddane szczepieniu podlegają wpisowi do rejestru prowadzonego przez lekarzy weterynarii, o których mowa w ust. 3. Po przeprowadzeniu szczepienia posiadaczowi psa wydaje się zaświadczenie lub dokonuje się wpisu w paszporcie (...).

4a. Dane z rejestru, o którym mowa w ust. 4, dotyczące szczepień przeprowadzonych w danym miesiącu są przekazywane powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu ze względu na miejsce położenia zakładu leczniczego dla zwierząt, do 15 dnia następnego miesiąca.

Art. 85 1a. Kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, a w przypadku wprowadzenia obowiązku ochronnego szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie - od tego obowiązku

- podlega karze grzywny.

2. W sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1 i 1a, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Dodatkowe informacje