Szukaj

Wybory nowego Sołtysa dla Sołectwa Lubiechów Górny

W związku z rezygnacją Sołtysa Sołectwa Lubiechów Górny, na podstawie § 23 Statutu Sołectwa oraz Zarządzenia Burmistrza Cedyni Nr 96/ 2017 z dnia 18.08.2017 r. zwołuję Zebranie Wiejskie dla wyboru nowego Sołtysa dla Sołectwa Lubiechów Górny na dzień 29 sierpnia 2017 r. o godzinie 18,30, które odbędzie się w świetlicy wiejskiej.

W przypadku braku wymaganej frekwencji, drugi termin zebrania odbędzie się w tym samym dniu o godzinie 19,00.

Porządek Zebrania Wiejskiego:
1.Otwarcie Zebrania i stwierdzenie kworum.
2. Wybory Sołtysa:
1) powołanie komisji skrutacyjnej;
2) przyjęcie zgłoszenia kandydatów;
3) przeprowadzenie tajnego głosowania;
4) ustalenie wyników głosowania i wyborów;
5) ogłoszenie wyników wyborów;
6) sporządzenie protokołu głosowania.
3. Wolne wnioski i zapytania.
4. Zamknięcie Zebrania.

BURMISTRZ CEDYNI
GABRIELA KOTOWICZ

I N F O R M A C J A
dotycząca wyborów Sołtysa w trakcie trwania kadencji w Gminie Cedynia

1. Dla wyboru Sołtysa w trakcie kadencji Zebranie Wiejskie zwołuje Burmistrz, co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą wyborów.
2. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata licząc od dnia wyboru. W razie wyboru Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej w trakcie kadencji, ich kadencja kończy się z upływem trwającej kadencji.
3. Dla dokonania wyboru Sołtysa, niezbędny jest udział w Zebraniu Wiejskim, co najmniej 20 procent uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa.
4. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim oraz prawo kandydowania na Sołtysa lub do Rady Sołeckiej mają stali mieszkańcy Sołectwa uprawnieni do głosowania tj. posiadający czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Gminy.
5. Wyboru Sołtysa dokonuje się spośród wszystkich kandydatów zgłoszonych przez uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania Wiejskiego.
6. Głosowanie nad wyborem Sołtysa przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie 3 osobowym, wybranym spośród uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa uczestniczących w zebraniu.
7. Sołtys wybierany jest zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.
8. W przypadku takiej samej ilości głosów, Komisja Skrutacyjna zarządza głosowanie dodatkowe.
10. Członkiem Komisji Skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na Sołtysa.

Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy :
1) przyjęcie zgłoszenia kandydatów na Sołtysa
2) przeprowadzenie głosowania przez komisję skrutacyjną,
3) ustalenie wyników głosowania i wyborów,
4) ogłoszenie wyników wyborów,
5) sporządzenie protokołu głosowania.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Informacje

Dla mieszkańcówDla turystówDla inwestorówDokumenty strategiczneGmina CedyniaGalerie i multimediaImienny wykaz głosowań radnychStowarzyszenia