Szukaj

Dni Cedyni 2018 - konferencja

VII Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowa Cedynia w Czasie i Przestrzeni pt. „Cedynia między Wielkopolską a Bałtykiem”

der VII. Deutsch-Polnischen Wissenschaftlichen Konferenz
Cedynia in der zeitlichen und räumlichen Fassung
mit dem Titel „Cedynia zwischen Großpolen und der Ostsee”

23 czerwca 2018 r. / 23. Juni 2018

Hotel Klasztor Cedynia
ul. M. Konopnickiej, 74-520 Cedynia

10.30-10.45 Otwarcie / Eröffnung:

Gabriela Kotowicz (Burmistrz Cedyni / Bürgermeisterin von Cedynia)
Andrzej Łazowski (dyrektor Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu / Direktor des Kultur- und Sportzentrums Cedynia)
dr / Dr. Paweł Migdalski (Uniwersytet Szczeciński / Universität Szczecin)

10.45-13.00: Panel I / Teil I: Wokół Cedyni i Słowiańszczyzny/ Von Cedynia Und Slawen

1. prof. dr hab. / Prof. Dr.Janusz Piontek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii, Instytut Antropologii, Zakład Biologii Ewolucyjnej Człowieka/Adam-Mickiewicz-Universität Poznań, Fakultätfür Biologie, InstitutfürAnthropologie, AnstaltfürEvolution des Menschen) Pomorze we wczesnym średniowieczu w świetle badań antropologicznych/Pommern im Frühmittelalter im Lichte der anthropologischenUntersuchungen

2. dr / Dr. Andreas Kieseler (Muzeum Kulturalno-historyczne Görlitz / Kulturhistorisches Museum Görlitz) Skarby siekańców w regionie Odry i Nysy. Archeologiczno-analityczne poszukiwania pochodzenia późnośredniowiecznych ozdób srebrnych w obszarze Słowiańszczyzny północno-zachodniej / Hacksilberschätze in der Oder-Neiße-Region – Archäologisch-analytischeUntersuchungenzurHerkunft des hochmittelalterlichenSilberschmucks im nordwestslawischenRaum

3. prof. dr hab. / Prof. Dr. Marian Rębkowski (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Uniwersytet Szczeciński / InstitutfürArchäologieundEthnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften, Universität Szczecin ) Czy Cedynia była siedzibą księcia i kilka innych pytań na temat jej znaczenia we wczesnym średniowieczu? War Cedynia mal ein Herzogssitz? Sowie einige Fragen zu Bedeutung von Cedynia im frühen Mittelalter

4. dr hab. / PD Dr. Felix Biermann (Greifswald) Wpływy wikingów nad Dolną Odrą? Groby łodziowe z Cedyni i ich kulturowo-historyczny kontekst / Wikingereinfluss im unteren Odertal? Die Bootsgräber von Cedynia und ihr kulturhistorischer Kontext
Dyskusja / Diskussion

13:00-13:40 Przerwa obiadowa / Mittagspause

13:40-14:55 Panel II / Teil II: Paralele I – Rugia i Arkona / Rügen und Arkona

5.    prof. dr hab. /Prof. Dr. Stanisław Rosik (Uniwersytet Wrocławski / Universität Wrocław) Gdy giną ostatni bogowie... Arkona 1168/ Wenn die letzten Götter untergehen … Arkona 1168

6.    dr / Dr. Fred Ruchhöft (Krajowy Urząd ochrony dóbr kultury i zabytków/Lrajowy Urząd Archeologii w Schwerinie / Landesamt für Kultur und Denkmalpflege/Landesarchäologie, Schwerin) Arkona. Na tropie mitu / Arkona. Einem Mythos auf der Spur

Dyskusja / Diskussion

14:55-15.10 Przerwa kawowa / Kaffeepause

15:10-16:30 Panel III: Paralele II / Teil III: Parallelen– Santok/ Santok

7.    dr / Dr.Andrzej Piotrowski (em pracownik Oddziału Pomorskiego Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowy Instytut Badawczy, Szczecin / Mitarbeiter i.R. von der Pommerschen Abteilung des Staatlichen Instituts für Geologie – Staatliches Forschungsinstitut, Szczecin) Geologiczna przeszłość wczesnośredniowiecznego grodu w Santoku/ Geologische Vergangenheit der frühmittelalterlichen Wallburg Santok

8.    dr / Dr. Kinga Zamelska-Monczak (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Poznań / Institut für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften, Poznań) Wczesnośredniowieczny Santok w świetle najnowszych badań archeologicznych / Santok im Frühmittelalter im Lichte der neuesten archäologischen Untersuchungen)
Dyskusja i podsumowanie konferencji / Diskussion und Zusammenfassung der Konferenz

Koordynator naukowy / Wissenschaftlicher Koordinator:
dr Paweł Migdalski (Uniwersytet Szczeciński / Universität Szczecin)

SZCZEGÓŁY

Dni Cedyni 2018 - konferencja

Informacje

Dla mieszkańcówDla turystówDla inwestorówDokumenty strategiczneGmina CedyniaGalerie i multimediaImienny wykaz głosowań radnychStowarzyszenia