Szukaj

OBWIESZCZENIE Burmistrza Cedyni

Zgodnie z art. 33 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu

w ramach którego przeprowadza się ocenę oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. zmiana koncesji nr 81/92 z dnia 02.10.1992 r. wydanej przez Ministra Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa zmienionej kolejno: decyzją Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa znak GK/wk/MZ/487/3005/98 z dnia 13.08.1998 r., decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego znak SR-G-2/7412/31/2002 z dnia 02.12.2002 r. oraz postanowieniem Wojewody Zachodniopomorskiego znak SR-G-2/7412/30/2003 z dnia 18.09.2003 r. - poprzez przedłużenie jej ważności o 50 lat,  oraz iż:

1) w dniu 6 lutego 2017 r. Burmistrz Cedyni przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia;
2) postępowanie zostało wszczęte w dniu 23 czerwca 2016 r. na wniosek Szczecińskich Kopalni Surowców Mineralnych Spółka Akcyjna, z siedzibą ul. Tartaczna 9, 70-893 Szczecin;
3) przedmiotem postępowania jest wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia
4) organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Cedyni, natomiast organem właściwym do dokonania uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, a organem właściwym do wydania opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie;
5) strony postępowania mają zapewniony czynny udział w każdym stadium postępowania, (w tym składania uwag i wniosków), a przed wydaniem decyzji będą mogły wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań;

6) wyznacza się 30-dniowy termin, w którym każdy ma prawo składania uwag i wniosków od dnia 20 czerwca 2017 r. do dnia 20 lipca 2017 r.;
7) dokumentacja dotycząca sprawy dostępna jest do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cedyni, Plac Wolności 1, pokój nr 4, w godz. 800 - 1500;
8) uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
- w formie pisemnej,
- ustnie do protokołu,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, osobiście w urzędzie lub na adres Urzędu Miejskiego w Cedyni, plac Wolności 1, 74-520 Cedynia lub na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
9) organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Cedyni;
10) uwagi lub wnioski złożone po dniu 20 lipca 2017 r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

Informacje

Dla mieszkańcówDla turystówDla inwestorówDokumenty strategiczneGmina CedyniaGalerie i multimediaImienny wykaz głosowań radnychStowarzyszenia