Szukaj

Niemcy zmierzą się z problemem odpadów radioaktywnych

W dniu 25 maja 2015 r. Urząd Miejski w Cedyni otrzymał pismo od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z prośbą o przekazanie do publicznej wiadomości obwieszczenia o możliwości zapoznania się i składania uwag do projektu dokumentu strategicznego oraz prognozy oceny oddziaływania na środowisko niemieckiego „Krajowego programu odpowiedzialnego i bezpiecznego zarządzania wypalonym paliwem i odpadami radioaktywnymi”.

Z przedłożonych dokumentów wynika, że Republika Federalna Niemiec planuje utworzyć dwa składowiska ostateczne dla odpadów promieniotwórczych:
- dla odpadów o niższym stopniu radioaktywności – składowisko Konrad;
- dla odpadów szczególnie radioaktywnych – lokalizacja nie jest jeszcze znana.

Składowisko Konrad zostanie oddane do eksploatacji przypuszczalnie w roku 2022. Lokalizacja składowiska odpadów szczególnie radioaktywnych ma zostać ustalona zgodnie z ustawą o poszukiwaniu i wyborze lokalizacji składowiska ostatecznego w okresie do 2031 roku. Składowisko to ma zostać oddane do eksploatacji około roku 2050.

Jak można wywnioskować z przedłożonych dokumentów, strona polska bierze udział w postępowaniu transgranicznym dotyczącym oceny oddziaływania na środowisko ww. niemieckiego programu tylko dlatego, że lokalizacja składowiska dla odpadów szczególnie radioaktywnych nie jest jeszcze znana, a zatem teoretycznie lokalizacja mogłaby mieć miejsce w regionie przygranicznym, a to właśnie wymagałoby przeprowadzenia postępowania transgranicznego. Z ogólnie dostępnych informacji w Internecie możemy dowiedzieć się, że Konrad to dawna kopalnia rud żelaza w miejscowości Salzgitter w Dolnej Saksonii, oddalona ok. 300 km od Cedyni.

W dokumencie pn. Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko do Krajowego Programu Gospodarowania Wypalonym Paliwem Jądrowym i Odpadami Promieniotwórczymi na str. 11 możemy przeczytać:

„Ponieważ niemal wszystkie lokalizacje związane z działaniami i projektami objętymi Krajowym Programem nie są jeszcze ustalone, nie można obecnie wykluczyć ich realizacji na terenach przygranicznych. W takim przypadku mogą wystąpić transgraniczne potencjalne oddziaływania na środowisko w obrębie podanych odległości od istniejących dóbr chronionych.”

W dokumencie pn. Prognoza oddziaływania na środowisko dla Krajowego Programu Odpadowego (wybrane rozdziały), Prognoza dla udziału społeczeństwa, na str. 36 możemy przeczytać:

„Miejsca podejmowania działań i realizacji projektów Narodowego Programu Usuwania Odpadów nie są w chwili obecnej jeszcze ustalone. Ograniczenie do określonych obszarów na terenie Niemiec także jeszcze nie nastąpiło. Dlatego teraz możliwe są również lokalizacje położone niedaleko granicy. (…) Podczas wykonywania działań i realizacji projektów Narodowego Programu Usuwania Odpadów dokonywane są oceny oddziaływania na środowisko. Odbywa się to zgodnie z niemiecką ustawą o ocenie oddziaływania na środowisko. Objęte tymi działaniami państwa ościenne będą uczestniczyć w przyszłej procedurze udzielenia zezwolenia, zgodnie z ustawą o kontroli tolerowania przez środowisko naturalne.”

Stanowisko strony polskiej opracowuje i przekazuje stronie niemieckiej Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, jednakże każdy może zgłosić swoje uwagi i zastrzeżenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Szczecinie, a ponadto bezpośrednio do niemieckiego Ministerstwa Środowiska (w języku polskim).

Informacje

Dla mieszkańcówDla turystówDla inwestorówDokumenty strategiczneGmina CedyniaGalerie i multimediaImienny wykaz głosowań radnychStowarzyszenia