Szukaj

Zawiadomienie o wyborach sołtysa

Na podstawie Statutu Sołectwa Golice i Zarządzenia Burmistrza Cedyni Nr 165/2015 r. z dnia 28.10.2015 r. zwołuję  Zebranie Wiejskie w Sołectwie Golice dla wyboru Sołtysa  na dzień 6 listopada 2015 r. o  godzinie 18:00, które odbędzie się w świetlicy wiejskiej. W przypadku braku wymaganej frekwencji drugi termin zebrania odbędzie się w tym samym dniu o godzinie 18:30.

Porządek Zebrania Wiejskiego:

1. Otwarcie Zebrania i stwierdzenie kworum.
2. Wybory  Sołtysa.
    a) powołanie komisji skrutacyjnej;
    b) przyjęcie zgłoszenia kandydatów;
    c) przeprowadzenie tajnego głosowania;
    d) ustalenie wyników  głosowania i wyborów;
    e) ogłoszenie wyników wyborów;
    f) sporządzenie  protokołu  głosowania.
3. Wolne wnioski i zapytania.
4. Zamknięcie Zebrania.

BURMISTRZ CEDYNI
GABRIELA KOTOWICZ

I N F O R M A C J A dotycząca  wyborów  Sołtysa w trakcie trwania kadencji w Gminie Cedynia

1. Dla wyboru Sołtysa  w trakcie kadencji   Zebranie Wiejskie  zwołuje Burmistrz,  co najmniej  na 7 dni  przed wyznaczoną datą  wyborów.
2. Kadencja  Sołtysa i Rady Sołeckiej  trwa 4 lata  licząc od dnia wyboru.
W razie wyboru Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej  w trakcie  kadencji,  ich kadencja kończy się  z upływem  trwającej kadencji.
3. Dla dokonania  wyboru Sołtysa, niezbędny jest  udział  w  Zebraniu Wiejskim co najmniej 20 procent uprawnionych  do głosowania  mieszkańców Sołectwa.
4.Prawo do udziału  w Zebraniu  Wiejskim  oraz prawo kandydowania  na Sołtysa  lub do Rady Sołeckiej  mają stali  mieszkańcy  Sołectwa  uprawnieni  do głosowania  - tj.  posiadający czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady  Gminy.
5. Wyboru Sołtysa dokonuje się  spośród wszystkich  kandydatów zgłoszonych przez uprawnionych  do głosowania   uczestników  Zebrania  Wiejskiego.
6. Głosowanie nad wyborem Sołtysa przeprowadza  Komisja Skrutacyjna w składzie 3 osobowym, wybranym spośród   uprawnionych do głosowania  mieszkańców Sołectwa uczestniczących  w Zebraniu.
7. Sołtys wybierany jest  zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.
8. W przypadku  takiej samej ilości głosów, Komisja Skrutacyjna  zarządza głosowanie dodatkowe.
10. Członkiem Komisji Skrutacyjnej nie może być osoba   kandydująca  na  Sołtysa.

Do zadań  Komisji  Skrutacyjnej  należy :

1) przyjęcie zgłoszenia kandydatów na Sołtysa
2) przeprowadzenie tajnego głosowania przez komisję skrutacyjną,
3) ustalenie wyników głosowania i wyborów,
4) ogłoszenie  wyników wyborów,
5) sporządzenie protokołu głosowania.

Informacje

Dla mieszkańcówDla turystówDla inwestorówDokumenty strategiczneGmina CedyniaGalerie i multimediaImienny wykaz głosowań radnychStowarzyszenia