Szukaj

IV Sesja Rady Miejskiej w Cedyni - przypomnienie

IV Sesja Rady Miejskiej w Cedyni odbędzie się 21 lutego 2019 r. (czwartek) o godzinie 14.00, w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Cedyni, Plac Wolności nr 1.

Porządek obrad.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Interpelacje.
4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Cedyni w okresie pomiędzy sesjami.
5. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Cedyni.
6. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Cedynia na rok 2019.
7. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cedynia na lata 2019 – 2031.
8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres dłuższy niż 3 lata, w drodze bezprzetargowej nieruchomości komunalnej należącej do zasobu Gminy Cedynia.
9. Projekt uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Cedynia.
10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
11. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości oznaczonej numerem 38/11 obręb Bielinek, gmina Cedynia.
12. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości oznaczonej numerem 38/13 obręb Bielinek, gmina Cedynia.
13. Projekt Uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem 357 obręb 3 miasta Cedynia.
14. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem 239/34 obręb Osinów Dolny, gmina Cedynia.
15. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cedynia na lata 2018-2022.
16. Projekt uchwały w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej.
17. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Cedynia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na  rok 2019.
18. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Cedyni na rok 2019.
19. Informacja o złożonych interpelacjach i odpowiedziach.
20. Wolne wnioski i zapytania.
21. Zamknięcie obrad.

PROJEKTY UCHWAŁ

 Transmisję z sesji będzie można oglądać na naszym kanale na YouTube - https://www.youtube.com/user/umcedynia

Obowiązek informacyjny – transmisja Sesji Rady Miejskiej

Szanowni Państwo, 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”) i z tego powodu, zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 chcielibyśmy poinformować  o przetwarzaniu Państwa danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.

1. Administratorem Danych Osobowych pochodzących z nagrań podczas Sesji Rady Miejskiej jest Gmina Cedynia reprezentowana przez Burmistrza Cedyni, z siedzibą w Cedyni, Plac Wolności 1, 74-520 Cedynia, tel. 91 4144 006, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Tel. 91 4317 817 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia RODO), ponieważ obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty (art. 20. ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym).
4. Dane osobowe pochodzące z nagrań podczas Sesji Rady Miejskiej będą udostępniane innym odbiorcom danych, np. użytkownicy sieci Internet.
5. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
8. Wchodząc na obszar monitoringu podczas Sesji Rady Miejskiej decydują się Państwo na udostępnienie swoich danych osobowych.
9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowane i nie będą profilowane.
10.Nagrania i transmisja obrad są udostępnione w sieci publicznej co może powodować ich przekazanie do państwa trzeciego.

Informacje

Dla mieszkańcówDla turystówDla inwestorówDokumenty strategiczneGmina CedyniaGalerie i multimediaImienny wykaz głosowań radnychStowarzyszenia