Szukaj

Termin wyborów przewodniczącego Zarządu Osiedla i Zarządu Osiedla Cedynia - przypomnienie

ZARZĄDZENIE NR 13/2019 BURMISTRZA W CEDYNI z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie zwołania ogólnego zebrania mieszkańców dla wyborów przewodniczącego Zarządu Osiedla i Zarządu Osiedla Cedynia

ZARZĄDZENIE NR 13/2019BURMISTRZA  W  CEDYNI
z dnia 22 stycznia 2019 r.w sprawie zwołania ogólnego zebrania mieszkańców dla wyborów przewodniczącego Zarządu Osiedla i Zarządu Osiedla Cedynia

Na podstawie art. 36 i 37 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) oraz § 14 ust. 2 Uchwały Nr V/56/07 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Cedynia Burmistrz Cedyni zarządza, co następuje:

§ 1. Zwołuje na dzień 5 lutego 2019 r. na godzinę 18:00 ogólne zebranie mieszkańców dla wyborów  przewodniczącego Zarządu Osiedla i Zarządu Osiedla, które odbędzie się w Świetlicy Osiedlowej w Cedyni przy ul. Kolonia 4 (Sójcze Wzgórze).
2. W razie braku wymaganej frekwencji II termin ogólnego zebrania ustala się w tym samym dniu na godzinę 18:15.
§ 2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy  ogłoszeń, na stronie internetowej Urzędui w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Informacje

Dla mieszkańcówDla turystówDla inwestorówDokumenty strategiczneGmina CedyniaGalerie i multimediaImienny wykaz głosowań radnychStowarzyszenia