Szukaj

Informacja o inwestycji

Urząd Miejski w Cedyni otrzymał informację od firmy Sweco Consulting sp. z o.o. o prowadzeniu działań mających na celu przygotowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą : Zadanie 1B.2 Prace modernizacyjne na Odrze granicznej odcinek rzeki Odry w km 645,5-654,0 i 654,0-663,0. Osoby zainteresowane mogą wypełnić anonimowy kwestionariusz dotyczący sytuacji socjoekonomicznej (formularze dostępne w urzędzie).

Sweco Consulting Sp. z o.o. działając w charakterze Konsultanta Wsparcia Technicznego na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, uprzejmie informuje o rozpoczęciu działań mających na celu przygotowanie realizacji Zadania pod nazwą:  

Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły.
„Zadanie 1B.2 Prace modernizacyjne na Odrze granicznej”  
odcinek rzeki Odry w km 645,5-654,0 i 654,0-663,0.

Głównym celem inwestycji jest ograniczenie możliwości powstawania zatorów lodowych oraz umożliwienie prowadzenia akcji lodołamania jako najskuteczniejszego narzędzia do minimalizowania zagrożeń powodzi zatorowych.

Powyższe cele zostaną osiągnięte poprzez remont i modernizację istniejącej zabudowy regulacyjnej, likwidację miejsc zatorogennych, umożliwienie odprowadzania lodu z rzeki Odry  do Morza Bałtyckiego.
Działania te pozwolą na bezpieczne przeprowadzenie pochodu lodu w dół rzeki, usunięcie barier dla pracy lodołamaczy i tym samym zmniejszenie zagrożenia powodziowego na terenach przyległych.

W ramach planowanej modernizacji projektuje się roboty związane z:
•    rozbiórką i przebudową istniejących ostróg oraz budową nowych,
•    rozbiórką i przebudową istniejących tam podłużnych oraz budową nowych,
•    rozbiórką i przebudową istniejących opasek brzegowych oraz umocnień  brzegów i budową nowych,
•    ponadto przewiduje się prowadzenie prac bagrowniczych na wybranych odcinkach rzeki.
Na terenie Gminy Cedynia przewiduje się prace na czterdziestu ośmiu (48) nieruchomościach zlokalizowanych wzdłuż rzeki Odry. Wskazujemy, iż wszyscy ujawnieni właściciele nieruchomości znajdujących się w miejscu planowanej inwestycji, zostali poinformowani o realizacji Zadania oddzielnym pismem.

W związku z powyższym zamierzeniem inwestycyjnym zwracamy się z prośbą do osób zainteresowanych o wypełnienie anonimowego kwestionariusza dotyczącego sytuacji socjo-ekonomicznej PAP (ang. Project Affected Person(s)) – osób dotkniętych skutkami realizacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły oraz realizowanej Inwestycji.

Wskazujemy, iż wypełnione kwestionariusze zostaną odesłane przez przedstawicieli Gminy Cedynia - pocztą na adres: SWECO Consulting Sp. z o.o., ul. Łyskowskiego 16, 71-641 Szczecin lub przesłane poprzez edytowalne skany na odpowiedni adres mailowy.

Wskazujemy, że przedmiotowe anonimowe kwestionariusze posłużą wyłącznie do analizy sytuacji socjo-ekonomicznej mieszkańców Gminy Cedynia jako – osób potencjalnie dotkniętych skutkami realizacji Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły.

Informacje

Dla mieszkańcówDla turystówDla inwestorówDokumenty strategiczneGmina CedyniaGalerie i multimediaImienny wykaz głosowań radnychStowarzyszenia