Szukaj

Pismo do Zrzeszenia Kupców Czcibór

Szanowni Państwo!

W roku 2013 Gmina Cedynia przeprowadziła przetarg nieograniczony na dzierżawę  i zawarła  długoletnią umowę dzierżawy, która miała zapewnić stabilizację osobom prowadzącym tam działalność gospodarczą. Nowy dzierżawca – Spółka z o.o. „GRUPA ABJ” zobowiązała się do prowadzenia targowiska oraz wykonania inwestycji objętych umową. Na dzień dzisiejszy, tylko niektóre z nich zostały wykonane.

Ponadto w ostatnich miesiącach Dzierżawca nieterminowo uiszczał czynsz dzierżawny na rzecz Gminy Cedynia (na dzień 18.05.2015 r. zalegał z opłatami za część marca    i cały kwiecień 2015 r., w dniu 01.06.2015 r. zalegał z opłatami dodatkowo za miesiąc maj 2015 r.). Nie są również na bieżąco dokonywane zapłaty za wykonane usługi przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Cedyni. Zaległości Spółki ABJ pojawiały się w opłacaniu podatku od nieruchomości. Mając na uwadze fakt, iż Dzierżawca targowiska pobiera opłaty od osób prowadzących tam działalność w sposób umożliwiający regulację wszystkich płatność wobec Gminy Cedynia w ustalonych terminach, opisana wyżej sytuacja nie powinna mieć miejsca. Wskazane wyżej zdarzenia spowodowały utratę zaufania władz Gminy do Dzierżawcy i wzbudziły obawę, że Gmina Cedynia nie będzie uzyskiwała należnych dochodów z tytułu dzierżawy, przy jednoczesnym obowiązku odprowadzenia podatku VAT w wysokości 23% od faktur wystawianych co miesiąc. Wobec powyższego podjęłam kroki, w celu wyegzekwowania od Dzierżawcy realizacji zobowiązań wynikających z umowy dzierżawy, w tym obowiązku uiszczania czynszu dzierżawnego na rzecz Gminy Cedynia, pod rygorem wypowiedzenia zawartej umowy dzierżawy. W konsekwencji podjętych działań czynsz dzierżawny za miesiące: marzec, kwiecień i maj został uregulowany, jednak pozostają inne niezrealizowane obowiązki wynikające z umowy. 

Ostatecznie podjęłam decyzję o wypowiedzeniu umowy dzierżawy. Umowa została wypowiedziana z dniem 30.06.2015 r. Natomiast na dzień 08.07.2015 r. godz. 9.00 został wyznaczony termin przejęcia z dzierżawy targowiska gminnego przez przedstawicieli Gminy Cedynia. Dzięki temu, Gmina Cedynia – przy pomocy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Cedyni - będzie samodzielnie prowadzić targowisko gminne w Osinowie Dolnym. Spowoduje to oczekiwane należyte gospodarowanie majątkiem gminnym, a w konsekwencji przyczyni się do uzyskania dochodów dla Gminy i obrony interesu Kupców.

Mając powyższe na uwadze oraz odpowiadając na Państwa pismo z dnia 10.06.2015 r., zapraszam wszystkie osoby, które będą chciały nadal prowadzić działalność na targowisku gminnym w Osinowie Dolnym na spotkanie, które odbędzie się w dniu 06.07.2015 r. o godz. 14.00 na terenie targowiska gminnego w Osinowie Dolnym.

Z poważaniem
Burmistrz Cedyni
mgr Gabriela Kotowicz

Informacje

Dla mieszkańcówDla turystówDla inwestorówDokumenty strategiczneGmina CedyniaGalerie i multimediaImienny wykaz głosowań radnychStowarzyszenia