Szukaj

Darmowa Pomoc Prawna

Od roku 2016 na terenie całej Polski funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej. Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą stworzony został dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego, w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty.

Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad mogą udzielać także doradcy podatkowi w zakresie prawa podatkowego (z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej) oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej).

Dla kogo?

Ustawa przewiduje, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) mogą otrzymać:

- osoby, które nie ukończyły 26. roku życia (sposób udokumentowania prawa do darmowej pomocy prawnej: przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość),
- osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej (sposób udokumentowania prawa do darmowej pomocy prawnej: przedłożenie oryginału lub odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej)
- osoby, które ukończyły 65 lat (sposób udokumentowania prawa do darmowej pomocy prawnej: przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość),
- osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny (sposób udokumentowania prawa do darmowej pomocy prawnej: przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny),
- kombatanci (sposób udokumentowania prawa do darmowej pomocy prawnej: przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego),
- weterani (sposób udokumentowania prawa do darmowej pomocy prawnej: przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o którym mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa),
- zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną (sposób udokumentowania prawa do darmowej pomocy prawnej: złożenie oświadczenia, że zaszła co najmniej jedna z wymienionych okoliczności),
- od 1 stycznia 2017 r. kobiety w ciąży (sposób udokumentowania prawa do darmowej pomocy prawnej: przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę).

Co obejmuje?

Pomoc prawna polega na:

- poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
- wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
- pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym;
- sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Jakiego zakresu prawa dotyczy nieodpłatna pomoc prawna?

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

- prawa pracy,
- przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
- prawa cywilnego,
- prawa karnego,
- prawa administracyjnego,
- prawa ubezpieczeń społecznych,
- prawa rodzinnego,
- prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Kobietom w ciąży nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Informacje na temat darmowej pomocy prawnej w Powiecie Gryfińskim można uzyskać pod numerem telefonu 91 404 5000 wew. 212 lub 228.

Źródło: http://bip.gryfino.powiat.pl/index.php?show=dana_

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE GRYFIŃSKIM W 2018 R.

Informacje

Dla mieszkańcówDla turystówDla inwestorówDokumenty strategiczneGmina CedyniaGalerie i multimediaImienny wykaz głosowań radnychStowarzyszenia