Szukaj

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu

Informujemy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Osinów Dolny Gm. Cedynia, w dniach od 20 listopada 2017 r. do 19 grudnia 2017 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cedyni, przy Pl. Wolności 1, 74-520 Cedynia, w godzinach urzędowania.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 1 grudnia 2017 r. w o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Cedyni.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu miejscowego. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Cedyni z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 stycznia 2018r.

Na podstawie art. 39, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 1405) zawiadamiam o możliwości zapoznania się w dniach od 20 listopada 2017 r. do 19 grudnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cedyni, przy Pl. Wolności 1, 74-520 Cedynia z prognozą oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uzyskanymi w toku prac nad projektem uzgodnieniami, oraz o możliwości składania uwag i wniosków do wymienionego dokumentu. Uwagi i wnioski można składać do Burmistrza Cedyni w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Do dnia 11 stycznia 2018 r. Wniosek / uwaga powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Cedyni.

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Osinów Dolny Gm. Cedynia

Informacje

Dla mieszkańcówDla turystówDla inwestorówDokumenty strategiczneGmina CedyniaGalerie i multimediaImienny wykaz głosowań radnychStowarzyszenia