Szukaj

III Sesja Rady Miejskiej w Cedyni

III Sesja Rady Miejskiej w Cedyni odbędzie się 27 grudnia 2018 r. (czwartek) o godzinie 14.00, w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Cedyni, Plac Wolności nr 1.

Porządek obrad.
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Interpelacje.
4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Cedyni w okresie pomiędzy sesjami.
5. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Cedynia na rok 2018.
6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cedynia na lata 2018 – 2031.
7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cedynia na rok 2019.
8. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cedynia na lata 2019 – 2031.
9. Projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty wnoszonej rocznie oraz opłaty wnoszonej jednorazowo za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.
10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Cedynia na rok 2019.
11. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedyni.
12. Informacja o złożonych interpelacjach i odpowiedziach.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Zamknięcie obrad.

PROJEKTY UCHWAŁ

 Transmisję z sesji będzie można oglądać na naszym kanale na YouTube - https://www.youtube.com/user/umcedynia

Obowiązek informacyjny – transmisja Sesji Rady Miejskiej

Szanowni Państwo, 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”) i z tego powodu, zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 chcielibyśmy poinformować  o przetwarzaniu Państwa danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.

1. Administratorem Danych Osobowych pochodzących z nagrań podczas Sesji Rady Miejskiej jest Gmina Cedynia reprezentowana przez Burmistrza Cedyni, z siedzibą w Cedyni, Plac Wolności 1, 74-520 Cedynia, tel. 91 4144 006, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Tel. 91 4317 817 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia RODO), ponieważ obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty (art. 20. ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym).
4. Dane osobowe pochodzące z nagrań podczas Sesji Rady Miejskiej będą udostępniane innym odbiorcom danych, np. użytkownicy sieci Internet.
5. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
8. Wchodząc na obszar monitoringu podczas Sesji Rady Miejskiej decydują się Państwo na udostępnienie swoich danych osobowych.
9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowane i nie będą profilowane.

10.Nagrania i transmisja obrad są udostępnione w sieci publicznej co może powodować ich przekazanie do państwa trzeciego.

Informacje

Dla mieszkańcówDla turystówDla inwestorówDokumenty strategiczneGmina CedyniaGalerie i multimediaImienny wykaz głosowań radnychStowarzyszenia