Szukaj

Położenie

O unikalnym położeniu Gminy Cedynia decyduje bliskość dużych ośrodków miejskich: Szczecina (90 km) i Berlina (60 km). Ważne jest też położenie w międzynarodowym korytarzu żeglugowym doliny Odry, a przez to - połączenie z drogami wodnymi Europy Zachodniej, za pośrednictwem kanału Odra-Havela oraz Polski, poprzez Odrę i dalej Wartę.

Miasto położone jest na stokach kilku morenowych wzgórz moreny czołowej, stanowiących krawędź pradoliny Odry i Pojezierza Myśliborskiego, przy skrzyżowaniu dróg do Gryfina, Chojny, Morynia, Mieszkowic i Berlina. Odra płynie dziś w odległości ok. 2 km na zachód od miasta. Do połowy XIX wieku Odra tworzyła tu szerokie rozlewisko z bagnami i odnogami rzeczki Megielicy, płynącej wówczas od Osinowa Dolnego przez Cedynię, Lubiechów Dolny do Bielinka.

Powierzchnia gminy wynosi 181 km2, żyje tu 4.576 mieszkańców, z czego 1.804 w samej Cedyni (2002r.). Pozostali mieszkańcy żyją w 21 miejscowościach położonych w 14 sołectwach.

Cedynia jest gminą rolniczo-leśną, przyroda to jej największe bogactwo. W granicach gminy znajduje się 2.300 ha użytków rolnych, tak więc istotną dziedziną cedyńskiej gospodarki jest rolnictwo. Lasy zajmują 44,5% powierzchni gminy, która w ok. 75% znajduje się w obszarze Cedyńskiego Parku Krajobrazowego, pozostałe 25% jej powierzchni to otulina Parku.

Gmina posiada kilkanaście znaczniejszych jezior, dużą ilość małych zbiorników wodnych, kilka małych rzek i cieków oraz sztuczne zbiorniki wodne w postaci stawów hodowlanych. Rybołówstwo śródlądowe prowadzone jest na Odrze, jej starorzeczach i największych jeziorach, Orzechów (29,4 ha) i Czachów (14,8 ha).

O zróżnicowanym krajobrazie gminy decyduje charakterystyczna rzeźba terenu pochodzenia polodowcowego, wodnolodowcowego, eolicznego i rzecznego. Znajdują się tu liczne wzgórza morenowe, strome skarpy doliny Odrzańskiej, wydmowe równiny i pagórki. Niektóre z wzniesień przekraczają 100 m n.p.m. Charakter krajobrazu oddają nazwy: Wzgórza Krzymowskie i Karpaty Cedyńskie. Samo miasto usytuowane jest na kilku wzniesieniach, dochodzących do 60 m n.p.m. W pobliżu Cedyni rozciąga się szeroko polder, który powstał w wyniku regulacji Odry w XIX wieku. Można dostrzec tam pozostałości cieków i odnóg starorzecza Odry. Obszar ten, zwany Żuławami Cedyńskimi, znajduje się nawet w nieznacznej depresji - 0,3 m n.p.m.

Przez gminę przebiegają szlaki turystyczne: czerwony - St. Kostrzynek, Cedynia, Lubiechów Dolny, Puszcza Piaskowa; niebieski - Lubiechów Dolny, Bielinek, Piasek, Mętno; zielony - z Piasku w kierunku na Zatoń.

Informacje

Dla mieszkańcówDla turystówDla inwestorówDokumenty strategiczneGmina CedyniaGalerie i multimediaImienny wykaz głosowań radnychStowarzyszenia