Szukaj

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Nasze zieleńce stają się piękniejsze - wykonanie nasadzeń oraz przeprowadzenie warsztatów na terenie Gminy Cedynia

W dniu 7 stycznia 2014 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego, pomiędzy Gminą Cedynia, a Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego z siedzibą w Szczecinie podpisana została umowa o przyznanie pomocy 01012-6930-UM1641606/13 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 dla operacji: „Nasze zieleńce stają się piękniejsze - wykonanie nasadzeń oraz przeprowadzenie warsztatów na terenie Gminy Cedynia.”

Koszty operacji przedstawiają się następująco:

Koszt całkowity 62 973,47

Koszty kwalifikowane 51 197,94

Wysokość dofinansowania 80% kosztów kwalifikowanych jednak nie więcej niż 50 000,00 zł.

 

Zakup średniego samochodu specjalnego, pożarniczego, ratunkowo-gaśniczego dla OSP Cedynia

Wnioskodawca: Gmina Cedynia, Plac Wolności 1, 74-520 Cedynia
Nazwa programu „Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”
Nazwa poddziałania „4.5.2 Zapobieganie zagrożeniom ”
Tytuł projektu „Zakup średniego samochodu specjalnego, pożarniczego, ratunkowo-gaśniczego dla OSP Cedynia”
Całkowita wartość projektu: 761 370,00 zł
Kwota dofinansowania: 499 944,08 zł
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę ww. samochodu wyłoniony został wykonawca zadania: Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „bocar” Sp. z o. o. Korwinów ul. Okólna 15 42-263 Wrzosowa

 

Zakup i montaż tablic ogłoszeniowo-informacyjnych na terenie gminy Cedynia.

W dniu 4 marca 2013 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego, pomiędzy Gminą Cedynia, a Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego z siedzibą w Szczecinie podpisana została umowa o przyznanie pomocy 00641-6930-UM1641044/12 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 dla inwestycji polegającej na Zakupie i montażu tablic ogłoszeniowo-informacyjnych na terenie gminy Cedynia. Jest to inwestycja, której koszty przedstawiają się następująco:

Koszt całkowity 57 642,13
Koszty kwalifikowane 46 863,52
Wysokość dofinansowania 70% kosztów kwalifikowanych jednak nie więcej niż 25 000,00


Wykonanie elewacji wraz z dociepleniem budynku świetlicy wiejskiej w Starym Kostrzynku, gmina Cedynia.

W dniu 3 października 2012 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego, pomiędzy Gminą Cedynia, a Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego z siedzibą w Szczecinie podpisana została umowa o przyznanie pomocy 00523-6930-UM1640833/12 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 dla inwestycji polegającej na Wykonaniu elewacji wraz z dociepleniem budynku świetlicy wiejskiej w Starym Kostrzynku, gmina Cedynia. Jest to inwestycja, której koszty przedstawiają się następująco:

Koszt całkowity 50 976,13
Koszty kwalifikowane 41 444,01
Wysokość dofinansowania 70% kosztów kwalifikowanych jednak nie więcej niż 25 000,00


„POPRAWA STANDARDU INFRASTRUKTURY PEŁNIĄCEJ FUNKCJE KULTURALNE W MIEJSCOWOŚCI:
STARY KOSTRZYNEK, I LUBIECHÓW DOLNY – GMINA CEDYNIA”,

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju„

Głównym celem projektu jest zakup niezbędnego wyposażenia do świetlic wiejskich w miejscowościach Stary Kostrzynek i Lubiechów Dolny. Wyposażenie to składa się:
- krzesła 100 sztuk po 50 na każdą ze świetlic
- stoły 28 sztuk po 14 na każdą ze świetlic.
- szafy 2 sztuk po 1 na każdą ze świetlic
- regały 2 sztuk po 1 na każdą ze świetlic
- książki w 2 komplety po 1 na każdą ze świetlicPrzebudowa stacji wodociągowej wraz z budową nowej stacji uzdatniania wody oraz studni w miejscowości Cedynia

W dniu 08.03.2010 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego, pomiędzy Gminą Cedynia, a Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego z siedzibą w Szczecinie podpisana została umowa o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPZP.04.03.00-32-012/09-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013: dla inwestycji polegającej na Przebudowie stacji wodociągowej wraz z budową nowej stacji uzdatniania wody oraz studni w miejscowości Cedynia Jest to inwestycja, której koszty przedstawiają się następująco :
Koszt całkowity projektu wyniósł 5 459 755,39
Koszty kwalifikowane około 5 446 002,70
Wysokość dofinansowania 75% kosztów kwalifikowanych

Przedmiotowa inwestycja polegała na:
1) budowie nowych obiektów kubaturowych stacji uzdatniania wody, w tym:
- budynku stacji uzdatniania wody wraz z niezbędnym uzbrojeniem (wymiar w rzucie 17,02x16,02m),
- budynku agregatorowni (wymiar w rzucie 5,0x7,0m),
2) budowie dwóch nowych zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej o pojemności 100m3 każdy,
3) wymianie uzbrojenia dwóch istniejących studni głębinowych, polegającego na montażu obudów naziemnych z nakrywami izolowanymi wraz z głowicami studziennymi w wykonaniu ze stali kwasoodpornej oraz na montażu pomp głębinowych i orurowania wewnątrz studni,
4) budowie nowej studni głębinowej wraz z jej uzbrojeniem polegającym na montażu obudowy naziemnej z nakrywą izolowaną wraz z głowicą studzienną w wykonaniu ze stali kwasoodpornej oraz na montażu pompy głębinowej i orurowania wewnątrz studni,
5) budowie obiektów liniowych:
6) rozbiórce istniejącego budynku stacji uzdatniania wody,
7) budowę pozostałych elementów:
- wymiana ogrodzenia terenu stacji uzdatniania oraz strefy bezpośredniej ochrony ujęcia wokół studni wraz z bramami wjazdowymi,
- placu manewrowego na terenie stacji uzdatniania wody,
8) zakupie samochodu cysterny PZH1 oraz specjalistycznego pogotowia technicznego na samochodzie.INFRASTRUKTURA ŁĄCZĄCA DLA POLSKICH I NIEMIECKICH GMIN I MIAST MARK LANDIN, BRÜSSOW, CARMZOW-WALLMOW, SCHENKENBERG, SCHÖNFELD, MESCHERIN, ANGERMÜNDE, SCHWEDT/ODRA, BANIE, CEDYNIA, CHOJNA, GRYFINO, KOLBASKOWO, STARE CZARNOWO I TRZCIŃSKO-ZDRÓJ

W dniu 15.04.2011 została wydana decyzja o przyznaniu wsparcia Krajowego Instytutu Wsparcia Mecklenburgii-Pomorza Przedniego dla projektu „INFRASTRUKTURA ŁĄCZĄCA DLA POLSKICH I NIEMIECKICH GMIN I MIAST MARK LANDIN, BRÜSSOW, CARMZOW-WALLMOW, SCHENKENBERG, SCHÖNFELD, MESCHERIN, ANGERMÜNDE, SCHWEDT/ODRA, BANIE, CEDYNIA, CHOJNA, GRYFINO, KOLBASKOWO, STARE CZARNOWO I TRZCIŃSKO-ZDRÓJ”. Jest to inwestycja, w ramach której powstanie 10 zadaszonych wiat turystycznych oraz oznakowanych zostanie około 109 km szlaków turystycznych koszty inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego przedstawiają się następująco:

Koszt całkowity około 112 000,00
Koszty kwalifikowane około 112 000,00
Wysokość dofinansowania 85% kosztów kwalifikowanychPoprawa standardu infrastruktury pełniącej funkcje kulturalne oraz budowa napowietrznej sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Stara Rudnica gmina Cedynia

W dniu 14.12.2011 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego, pomiędzy Gminą Cedynia, a Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego z siedzibą w Szczecinie podpisana została umowa o przyznanie pomocy Nr 00282-6922-UM1600237/10 w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013: dla inwestycji polegającej na Poprawie standardu infrastruktury pełniącej funkcje kulturalne oraz budowa napowietrznej sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Stara Rudnica gmina Cedynia". Jest to inwestycja, której koszty wg kosztorysu inwestorskiego przedstawiają się następująco:

Koszt całkowity 264 900,06
Koszty kwalifikowane 169 657,60
Wysokość dofinansowania 75% kosztów kwalifikowanych

W ramach operacji przewidziane jest:
1. Remont świetlicy wiejskiej
2. Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego składającej się z 19 pkt. świetlnychBudowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna w miejscowości Orzechów Gmina Cedynia

W dniu 14.12.2011 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego, pomiędzy Gminą Cedynia, a Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego z siedzibą w Szczecinie podpisana została umowa o przyznanie pomocy Nr 00281-6922-UM1600236/10 w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013: dla inwestycji polegającej na Budowie świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna w miejscowości Orzechów Gmina Cedynia„. Jest to inwestycja, której koszty wg kosztorysu inwestorskiego przedstawiają się następująco :

Koszt całkowity 999 033,15
Koszty kwalifikowane 627 889,14
Wysokość dofinansowania 75% kosztów kwalifikowanych

W ramach operacji powstanie:
1. Świetlica wiejska wraz z pracowniami i zapleczem socjalnym o powierzchni 191,50 m2
2. Garaż dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z zapleczem magazynowo-szatniowym o powierzchni 57,90 m2"POPRAWA ATRAKCYJNOŚCI PLACÓW ZABAW W MIEŚCIE CEDYNIA",
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013


Nr Projektu: Z/2.32/III/3.1/307/05 - Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych oraz budowa przepompowni ścieków w Cedyni
Powyższy projekt jest wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (w ramach ZPORR) i Budżetu Państwa


Nr Projektu: INT/MV-BB/D054/05 - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Golice, Gmina Cedynia - Ośrodka Przygranicznej Współpracy Kulturalnej
Powyższy projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A


Nr Projektu: INT/MV-BB-PL.3.C1.2005.125 - Partnerstwo dla rozwoju transgranicznego systemu ochrony przeciwpożarowej
Powyższy projekt jest współfinansowany ze środkó Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Inicjatywy Wspónotowej INTERREG III A


Nr Projektu: INT/MV-BB-PL.3.D1/2006/054 - "Razem! Do dzieła! - Kontynuacja tworzenia Ośrodka Przygranicznej Współpracy Kulturalnej w m. Golice Gm. Cedynia."
Umowa Nr IG-2004/PL-MV/2.32/D-1/U-64/07
Powyższy projekt jest współfinansowany ze środkó Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Inicjatywy Wspónotowej INTERREG III A

Informacje

Dla mieszkańcówDla turystówDla inwestorówDokumenty strategiczneGmina CedyniaGalerie i multimediaImienny wykaz głosowań radnychStowarzyszenia